Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Конкурс за специализация по Обща медицина 2014г. за ОПЛ

СЪОБЩЕНИЕ:

Министерство на здравеопазването определи броя на местата за специализанти по „Обща медицина" за лекари без специалност „Обща медицина" или лекари с придобита друга специалност, които са открили амбулатория за първична медицинаска помощ в срок по § 6, ал. 1, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за лечебните заведения, разпределени по висши училища, както следва: Медициснки университет – Варна - 270 бр.

Кандидатстването, класирането и записването на кандидатите за специализация се извършва по реда на Наредба № 15 от 02.07.2008г. за придобиване на специалност "Обща медицина" от общопрактикуващите лекари.

ВАЖНО: Съгласно промяната в Закона за лечебните заведения от 06.06.2014г. ОПЛ без придобита специалност Обща медицина и незачислените за специализация трябва в едногодишен срок да се зачислят за придобиване на специалност Обща медицина, за да имат право да продължат да работят като ОПЛ следващите 5 години. Предвид сроковете в Закона за лечебните заведения и Наредба №15 настоящата заповед на министъра на здравеопазването следва да бъде последната заповед, по която общопрактикуващите лекари без специалност Обща медицина ще могат да се запишат за обучение за придобиване на специалност Обща медицина по реда на Наредба №15.