Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Такси

Такси за кандидатстване

 • Приемни изпити: 60 лв за първи изпит и 30 лв за всеки следващ изпит (например: ако кандидатът има желание да се яви на един изпит заплаща сумата от 60лв, на два изпита - 90лв, на три изпита - 120лв и т.н.).
 • Такса за участие в кандидатстудентската кампания и класиране по документи - 40лв. (за специалностите без приемен изпит).

  Необходимата сума трябва да бъде преведена по сметката на МУ – Варна в лева:

  Банка ДСК ЕАД,
  Клон Варна
  BIC: STSABGSF
  IBAN: BG24STSA93003100040700

  Основание за плащане:
 1. Такса за изпит по ...... (напр.: биология и/или химия).
 2. Такса за участие и класиране по документи.

  Необходимо е сумата да бъде преведена от името на кандидата.

От такса за участие в кандидатстудентския конкурс и такса за административна услуга се освобождават кръглите сираци и инвалидите със 70 и над 70% инвалидност. Полусираците запла­щат 50% от таксите срещу представяне на смъртен акт и удостове­рение за наследници (оригинал и незаверено копие).

Такси за обучение