Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

ACRO

Текущи проекти

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2014: 

„Съвременен диагностичен и терапевтичен подход при хепатоцелуларен карцином"

Ръководител: Проф. д-р Искрен Коцев, дм

Вижте повече 

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2014: 

„Изследване на плодов сок от Aronia melanocarpa и съдържащата се в него хлорогенова киселина за анксиолитичен и антидепресивен ефект в поведенчески модели при плъхове"

Ръководител: Проф. д-р Стефка Кузманова, дмн 

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2014: 

„Проучване на анатомични характеристики на ларинкса при новородени и деца в яслена възраст в норма и патология с ендоскопски методи"

Ръководител: Доц. д-р Николай Сапунджиев, дм

Вижте повече 
Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2014: 

„Изследване на влиянието на прием на сок от свежи плодове на арония меланокарпа върху въглехидратната обмяна и оксидативния стрес при пациенти със захарен диабет тип 2 в различни възрасти"

Ръководител: Проф. д-р Маргаритка Бончева, дм

Вижте повече 

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2014: 

„Превантивни ефекти на природни монотерпени върху паметови нарушения на експериментални гризачи"

Ръководител: Доц. Мариета Георгиева, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2014: 

„Нови биомаркери в диагностиката и лечението на пневмонии придобити в обществото"

Ръководител: Доц. Йордан Радков, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2015:

„Виртуална инфраструктура в базите на МУ – Варна: електронно генериране, водене и съхранение на история на заболяването"

Ръководител: Проф. Жанета Георгиева Тянева, д.м.

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2015:

„Изследване на ефективността на транскраниалната магнитна стимулация за повлияване на когнитивните нарушения при депресивни епизоди в рамките на рекурентно депресивно разстройство (F33) и биполярно афективно разстройство (F31.3, 4, 5)"

Ръководител: Доц. Петър Mаринов Mаринов, дм

Вижте повече
Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2015:

„Анализ in situ на взаимоотношения между глиални, невронални и туморни клетки при колоректален рак"

Ръководител: Проф. Никола Колев, дмн

Вижте повече

 Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2015:


 „Kомплексна орална диагностика на деца и подрастващи със захарен диабет и затлъстяване"

Ръководител: Проф. д-р Виолета Йотова, дмн;

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2015:

„Фармакологично повлияване на витамин К-зависимия протеин остеокалцин при плъхове с метаболитен синдром – метаболитни и поведенчески аспекти"

Ръководител: Доц. Мария Желязкова, дм

Вижте повече

 Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2015:


„Прогностични и предиктивни фактори при карциноми на отделителната система"

Ръководител: Доц. д-р Петър Иванов Генев, дм

Вижте повече

 Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2015:


„Изработване на алгоритъм за диагностика на разстройства от аутистичен спектър въз основа на функционален ЕЕГ анализ"

Ръководител: Доц. д-р Иван Стоянов Александров, д.пс.

Вижте повече

 Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:


„Сероепидемиологични и лабораторно-диагностични проучвания върху разпространението и клиничната значимост на Epstеin –Barr вирусната инфекция"

Ръководител: Доц. д-р Лилия Иванова Иванова, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Сероепидемиологични и молекулярно-генетични проучвания на цитомегаловирусната инфекция при рискови групи пациенти. Конгенитална цитомегаловирусна инфекция"

Ръководител: Доц. д-р Лилия Иванова Иванова, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Създаване на инфраструктура за лечение на социално значими заболявания на ретината с иновативни лазерни технологии"

Ръководител: Доц. д-р Зорница Иванова Златарова, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Триизмерна визуализация на глиални клетъчни израстъци и туморни клетки при колоректален рак"

Ръководител: Проф. Никола Йорданов Колев, дмн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Анализ на субпопулации от микроглия по време на развитието на палиума при човек "

Ръководител: Проф. д-р Антон Божидаров Тончев, дмн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„PH(-) миелопролиферативни неоплазми – морфологична и имунохистохимична характеристика"

Ръководител: Доц. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м.

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Експериментално проучване на ефектите на биологично активни вещества от растителен произход в модели на метаболитен синдром и чернодробна токсичност при плъхове с цел бъдещо разработване на лекарствени продукти или хранителни добавки"

Ръководител: Проф. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, дмн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Определяне на морски биотоксини в миди и планктон от Черно море"

Ръководител: Доц. Станислава Кателиева Георгиева, дх 

Вижте повече

 Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:


„Изследване на поправки на обтурации като част от минимално инвазивно лечение на зъбния кариес "

Ръководител: Доц. д-р Владимир Емануилов Панов, дмн 

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Създаване на оптична станция за оптимизация на базово офталмологично изследване с цел подобряване на качеството и скоростта на очните прегледи"

Ръководител: Д-р Теодора Лъчезарова Маринова, дм

Вижте повече

 Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Създаване на инфраструктура за динамичен микроструктурен анализ на зрителния анализатор със съвременна ангио-OCT технология"

Ръководител: Д-р Елица Герчева Христова, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Изследване на динамиката на оздравителните процеси в периимплантатните тъкани посредством сцинтиграфия с 99mTc-MDP (метилен дифосфонат)"

Ръководител: Доц. д-р Борислав Георгиев Чаушев, дм

Вижте повече

 Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

 „Проучване на генната експресия на някои слабо проучени белтъци и микро РНКи с оглед на приложението им като молекулярни маркери при пациенти с колоректален карцином"

Ръководител: Гл. ас. Оскан Бахидинов Тасинов, дб

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Проучване на лекарствени взаимодействия на ниво биотрансформация"

Ръководител: Доц. маг. фарм. Калоян Добринов Георгиев, дх

Вижте повече

 Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Съвременни технологии при глюкозния мониторинг на деца и юноши с диабет тип 1 – предимства"

Ръководител: Проф. д-р Виолета Михова Йотова, дмн

Вижте повече

 Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Изследване нивата на протеин Sonic Hedgehog (SHH) и Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) при пациенти с аутизъм"

Ръководител: Доц. д-р Петър Милчев Петров 

Вижте повече


 Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Прогностични биохимични маркери при пациенти с белодробен тромбоемболизъм "

Ръководител: Доц. д-р Диана Петкова Господинова, дм

Вижте повече