Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

ACRO

Текущи проекти

Проект по Фонд „Наука":

„Витамин К статус и показатели на енергийния метаболизъм в експериментални и клинични условия"

Ръководител: Доц. Мария Желязкова – Савова, дм


Вижте повече

Проект по Фонд „Наука“:

„Рандомизирано клинично изпитване за оценка на ефикасността и безопасността от добавянето към терапията на алдостеронов антагонист за редуциране на пристъпите от предсърдно мъждене при болни, преживели пристъпно или персистиращо предсърдно мъждене, с възстановен синусов ритъм“

Ръководител:  Доц. д-р Й. Йотов, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука"

„Изследване на ефектите на биологично активни вещества от растителен произход върху животински модел  на възпалителни чревни заболявания“

Ръководител:  Проф. д-р Стефка Вълчева-Кузманова, дмн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука":

Определяне на тотален и свободен тестостерон в серум и слюнка на пациенти с обструктивна сънна апнея

Ръководители: Доц. Диана Петкова, дм и д-р Яна Бочева, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука"

Eкспресия на някои транскрипционни фактори в прогениторни клетки по време на развитието на палиума при човек

Ръководител: Доц. Ваня Горанова, дм

Виж още
Проект по Фонд „Наука“:

„Съвременен диагностичен и терапевтичен подход при хепатоцелуларен карцином”

Ръководител: Проф. д-р Искрен Коцев, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука":

„Изследване на плодов сок от Aronia melanocarpa и съдържащата се в него хлорогенова киселина за анксиолитичен и антидепресивен ефект в поведенчески модели при плъхове“

Ръководител: Проф. д-р Стефка Кузманова, дмн

Вижте повече
Проект по Фонд „Наука“:

„Проучване на анатомични характеристики на ларинкса при новородени и деца в яслена възраст в норма и патология с ендоскопски методи“

Ръководител: Доц. д-р Николай Сапунджиев, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука“:

„Изследване на влиянието на прием на сок от свежи плодове на арония меланокарпа върху въглехидратната обмяна и оксидативния стрес при пациенти със захарен диабет тип 2 в различни възрасти“

Ръководител: Доц. д-р Маргаритка Бончева, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука":

„Проучване терапевтичния потенциал на дървесина от черна черница като ресурс за фармацевтичната индустрия"

Ръководител: Проф. Диана Иванова, дбн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука":

„Превантивни ефекти на природни монотерпени върху паметови нарушения на експериментални гризачи"

Ръководител: Доц. Мариета Георгиева, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука":

„Нови биомаркери в диагностиката и лечението на пневмонии придобити в обществото"

Ръководител: Доц. Йордан Радков, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука":

„Нови полимерни лекарствени форми с потенциална противотуморна активност"

Ръководител: Доц. Румяна Черкезова, дх

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука":

 „Създаване на обединена тъканна банка за геномни, транскриптомни и структурни проучвания в Медицински университет - Варна"

Ръководител проект: Проф. д-р Антон Тончев, дмн

Вижте повече