Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

ACRO

Проект по фонд „Наука" 

Адипонектин и някои други маркери на метаболитен риск и тяхната връзка с абдоминалното затлъстяване при деца в предучилищна възраст

Ръководител: Проф. д-р Виолета Йотова, дмн

Абдоминалното затлъстяване сред български предпубертетни деца е съизмеримо с това при децата от едни от най-затлъстелите нации, а то е известен високорисков фактор за кардио-метаболитни заболявания. Цел на това проучване е да потърсим връзка между нивата на маркери на повишен метаболитен риск със степента на абдоминално затлъстяване в ранна детска възраст. На здрави 4-6 годишни деца ще се проведат ауксологични, лабораторни и образни изследвания, родителите ще попълнят анкета. Очакван принос е установяване на ниво на метаболитните маркери и тяхната корелация със степента на абдоминално затлъстяване в тази възраст, както и откриване на тежестта на модулиращи риска фактори.