Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Документи и места за записване на новоприетите студенти

При записването си приетите студенти трябва да представят:

1. Диплома за завършено средно образование (оригинал и незаверено фотокопие) – за всички специалности.
2. Приетите по специалността „Управление на здравните грижи (ОКС „бакалавър“) представят и диплома за завършено полувисше/колежанско образование (оригинал и незаверено фотокопие).
3. Приетите в магистърските програми по „Здравен мениджмънт“, „Управление на здравните грижи“, „Фармацевтичен мениджмънт“, „Обществено здравеопазване“, „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“, „Опазване и контрол на общественото здраве“ и „Оптометрист” представят оригинал и незаверено фотокопие на диплома за завършено колежанско образование или приравнено към него полувисше, завършена ОКС „бакалавър” или „магистър” и кратка автобиография.
4. Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар и заверено от психиатър или удостоверение от Районния психодиспансер по местоживеене.
5. Четири снимки паспортен формат (35 мм/45 мм).
6. Комплект документи за записване (студентска книжка, лична студентска карта, декларация за здравно осигуряване, декларация за достоверност на подадените документи по чл. 313 от НК и един брой именник) – образци, които се закупуват на място от книжарницата.
7. Лична карта (оригинал и незаверено фотокопие).
8. Бордеро за платена такса за обучение за първия семестър на учебната 2016/2017 г. Таксите можете да видите тук.
9. Приетите по специалността „Рентгенов лаборант“ представят Удостоверение за проведен периодичен медицински преглед, издадено от НЦРРЗ – София, за годността им при работа с източници на йонизиращо лъчение.


Записването за специалностите става в съответния факултет/ Медицински колеж/ филиал, както следва:

1. „Медицина“ – Медицински университет, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов“ №55, ет. 2, каб. 205, тел. 052677009.

2. „Дентална медицина“ – Факултет по дентална медицина, бул. „Цар Освободител“ №84, ет. 2, каб. 201б, тел. 052677207.

3. „Фармация“ – Факултет по фармация, бул. „Цар Освободител“ №84, ет. 2, каб. 209, тел. 052677204; 052677220.

4. „Медицинска сестра“ (за гр. Варна), „Акушерка“ (за гр. Варна), „Здравен мениджмънт“, „Управление на здравните грижи“, „Фармацевтичен мениджмънт“, „Обществено здравеопазване“, „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“, „Опазване и контрол на общественото здраве“ и „Оптометрист” - Медицински университет, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов“ №55, ет. 2, каб. 207, тел. 052677011.

5. „Помощник-фармацевт“, „Инспектор по обществено здраве“, „Медицински оптик“, „Зъботехник“, „Рехабилитатор“, „Рентгенов лаборант“, „Медицински лаборант“ и „Медицински козметик“ – Медицински колеж, бул. „Цар Освободител“ №84, ет. 1, каб. 108, тел. 052677265; 052677270.

6. „Медицинска сестра“ (за гр. Сливен) и „Акушерка“ (за гр. Сливен) – гр. Сливен, Филиал Сливен, ул. „Ген. Столетов” №30, тел. 0889800305.

7. „Медицинска сестра“ (за гр. Велико Търново) и „Акушерка“ (за гр. Велико Търново) – гр. Велико Търново, Филиал Велико Търново, ул. „Михаил Кефалов" №2 (Хуманитарна гимназия), тел. 0889909987.

8. „Медицинска сестра“ (за гр. Шумен) и „Акушерка“ (за гр. Шумен) – гр. Шумен, Филиал Шумен, ул. „Васил Априлов" №63, тел. 0882450008.