Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Записване

При записването си приетите студенти трябва да представят:

 

 1. Диплома за завършено средно образование (оригинал) – за всички специалности.   
 2. Приетите по специалността „Управление на здравните грижи" (ОКС „бакалавър") представят и диплома за завършено полувисше/ колежанско образование (оригинал).
 3. Приетите в магистърските програми по „Здравен мениджмънт", „Управление на здравните грижи", „Фармацевтичен мениджмънт", „Обществено здравеопазване" и „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа" представят диплома за завършено висше образование (оригинал).
 4. Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар и заверено от психиатър.
 5. Четири снимки – формат 3,5 / 4,5.
 6. Комплект документи за записване (студентска книжка, лична студентска карта, декларация за здравно осигуряване, декларация за достоверност на подадените документи по чл.313 от НК и един брой именник). Документите можете да закупите от тук
 7. Лична карта (оригинал и фотокопие).
 8. Бордеро за платена такса за обучение за първия семестър на учебната 2014/2015 г. Виж годишните такси тук

   Таксата трябва да бъде преведена по сметката на МУ – Варна в лева:

  Банка ДСК ЕАД,
  Клон Варна
  BIC: STSABGSF
  IBAN: BG24STSA93003100040700

   
 9. Приетите студенти в специалност „РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ"  трябва да представят Удостоверение за проведен периодичен медицински преглед, издаден от НЦРРЗ (Национален център по радиобиология и радиационна защита) София, който се намира на адрес: София, ул. „Св. Георги Софийски" № 3, двор на ВМА, сграда 7.

  Всички студенти трябва да се явят  в София за преглед с медицинско удостоверение за работа, попълнено от очен лекар. В него трябва да са включени следните изследвания:

  • Визус
  • Очни дъна
  • Прозрачност на лещата

   
  Всички класирани не по първо желание студенти са длъжни: 
 1. Ако класирането ги удовлетворява – да осъществят процедура на записване, което се счита за окончателно и без право на участие в следващи класирания.
 2. Ако класирането не ги удовлетворява, за участие в следващо класиране (до трето включително) кандидат-студентите подават молба  за прекласиране, която получават от съответния деканат/ Медицински колеж/ Филиал Сливен, и я депозират там заедно с оригинала на дипломата си за средно образование в срок, определен в заповедта за класиране. В противен случай губят право за участие в следващо класиране.

 Приетите за студенти във всяко класиране, които не са се записали в определените със заповед на Ректора срокове или не са подали молби за прекласиране губят правата си.