Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Предоставяне на застрахователни услуги за срок от 2 /две/ години за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна 2019-040

6 Август 2019

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги за срок от 2 години за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"-Варна".
Предметът на възлагане на обществената поръчка включва сключване на 13 вида застраховки,  съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение № 1).