Sign In

ACRO

Project: "Investigation of the effects of aqueous extract of the leaves and aqueous-alcoholic extract of wood sumac (Sotinus coggygria) in experimental models of liver toxicity, ulcerogenesis and inflammation in rats"

Project leader: Prof. Diana Ivanova, PhD, DSc

The effects of aqueous infusion from leaves and ethanol infusion from heartwood of smoke tree were studied for the first time in three acute models of tissue damage by oxidative stress in rats: paracetamol-induced hepatotoxicity, indomethacin-induced ulcerogenesis and carrageenan-induced inflammation of hind paw.

Scientific publications:

 1. Павлов, Д., Ефтимов, М., Цанева, М., Нашар, М., Иванова, Д., Вълчева-Кузманова, С. 2014. Гастропротективнен ефект на воден извлек от листа на смрадлика (Cotinus coggygria) в модел на индометацин-индуцирана улцерогенеза при плъхове. – В: Сарафян, В., Маринов, Б. (отг. ред.) Наука и младост:  Сборник научни съобщения от конкурсна сесия 2014, с. 37-41, МУ-Пловдив.
  ISSN 1314-9229.
  DOI: 10.13140/2.1.3735.5842
 2. Pavlov, D., Eftimov, M., Tzaneva, M., Ivanova, D., Nashar, M., Kobakova, I., Valcheva-Kuzmanova, S. 2013. Gastroprotective effect of ethanol infusion from Cotinus coggygria wood in rats. Scripta Scientifica Medica, 45 (suppl. 5): 7-12.  http://www.researchgate.net/publication/258327734_Gastroprotective_effect_of_ethanol_infusion_from_Cotinus_coggygria_wood_in_rats
 3. Pavlov, D., Ivanova, D., Eftimov, M., Tzaneva, M., Nashar, M., Kobakova, I., Valcheva-Kuzmanova, S. 2013. Effect of aqueous infusion from Cotinus coggygria leaves on indomethacin-induced gastric mucosal damage and oxidative stress in rats. Scripta Scientifica Medica, 45 (suppl. 3): 7-13.
  http://www.researchgate.net/publication/257925374_Effect_of_aqueous_infusion_from_Cotinus_coggygria_leaves_on_indomethacin-induced_gastric_mucosal_damage_and_oxidative_stress_in_rats
 4. Павлов, Д., Цанева, М., Вълчева-Кузманова, С., Нашар, М., Калчев, К., Ефтимов, М, Иванова, Д. 2013. Биохимично и хистопатологично проучване на протективния ефект на воден извлек от листа на смрадлика (Cotinus coggygria) в модел на парацетамол-индуцирана хепатотоксичност при плъхове. – В: Сарафян, В., Маринов, Б. (отг. ред.) Наука и младост:  Сборник научни съобщения от конкурсна сесия 2013, с. 134-138, МУ-Пловдив.
  ISSN 1314-9229.
  DOI: 10.13140/2.1.2852.7049