Sign In

За нас

Доц. д-р Красимира Еленкова Ненова д.м.


Катедра: Катедра по клинични медицински науки УС Медицински науки
УС:
Е-поща: kr_nenova@abv.bg
Телефон: 052/ 978 573

 

Биография

Родена на 09.08.1954 г. в гр. Варна, обл. Варна. Завършила Медицина в Медицински университет - Варна през 1978 г. От 2006 г. е ръководител УС по Вътрешни болести, Катедра “Клинични медицински науки”, Факултет “Дентална медицина”, Медицински университет – Варна. Придобити специалности: Вътрешни болести (1984 г.); Пневмология и фтизиатрия  (1987 г.). През 1990 г. защитава дисертационен труд на тема : “Ранна диагноза на алергичните бронхобелодробни увреждания при някои инхалаторни органични професионални вредности”.

Публикации

Има над 45 публикации и 50 участия  в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на  алергичните пневмопатии и клиничната имунология.

Член на

БЛС, БДББ, СУБ