Sign In

За нас

ас. Татяна Георгиева Христова


Катедра: Катедра по медико–биологични науки
УНС:
Е-поща: hristova_tatyana@yahoo.com
Телефон:

 

Биография

Завършила Химия в Софийски Университет – София през 2005 г., Медицинска химия в Софийски Университет – София, 2008 г. През 2009 г. спечелва конкурс за асистент по Химия в Катедра по медико-биологични науки и постъпва на работа по заместване, а от 2011 г. е избрана за редовен асистент в УНС по фармакология, химия, биохимия и биология. Основните научни интереси  са в областта на синтеза на полимерни конюгати и изследване на тяхната биологична активност, токсичност и водоразтворимост. Съществен акцент на разработките й по посочената тематика има от 2012 г. до сега, съвместно с научния колектив на Института по полимери към БАН – София.

Публикации

Съавтор на ръководство,  активно участва в подготовката на лекционните курсове, в разработването на учебни помагала по водените от катедрата химични дисциплини. Води упражнения по англоезично обучение на студенти от ФДМ.

Член на