Sign In

За нас

гл. ас. д-р Трифон Георгиев Червенков


Катедра: Катедра по клинични медицински науки
УНС:
Е-поща: tuckata@gmail.com
Телефон: 052/ 978 563

 

Биография

Роден на 15.03.1974 г. в гр. Варна, обл. Варна. Завършил Медицина в Медицински университет - Варна през 2001 г. От 2009 г. е асистент към УНС по Вътрешни болести, Катедра “Клинични медицински науки”, Факултет “Дентална медицина”, Медицински университет – Варна. Придобити специалности: Биохимия (2006 г.). През ХІІ.2011г се разкри процедура за зачисляване в свободна докторантура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на тема: „Експресия на гена Cyclon/CCDC86 в клетки на имунна и нервна системи при пациенти с шизофрения“.

Публикации

Има над 20 публикации и 5 участия  в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на Биохимия и Молекулярна биология.

Член на

Секция биохимия, биофизика и молекулярна биология към СУБ