Sign In

Прием

Студент 1

Обучението е само редовно и се осъществява по учебен план, разработен на базата на държавните изисквания за специалността. Курсът на обучение е 6 години. Той включва 10 учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити. Добрата подготовка на завършилите обучение в Медицинския университет – Варна, им предоставя възможност за професионал-на реализация в страната и чужбина. Завършилите, чуждестранни и български студенти, успешно приравняват дипломите си в други държави.След завършване на пълния курс на обучение, студентите по-лучават професионална квалификация “магистър-лекар” и придо-биват образователно- квалификационна степен “магистър”.

Публикувано на 5/9/2013