Sign In

Научна дейност

Фонд Наука

​​

nauka.png

Фонд „Наука" стимулира развитието на научноизследователската дейност в Медицински университет – Варна, подпомага кариерното израстване на академичния състав с акцент върху докторанти, постдокторанти и млади учени и осигурява конкурентно финансиране на научноизследователски проекти и разработки с научна стойност, актуалност и практическо приложение.

Конкурсът за подбор на проекти, свързани с научноизследователска дейност за финансиране от фонд „Наука" се открива със заповед на Ректора и се обявява на интернет страницата на МУ-Варна.

Проектите, които могат да кандидатстват следва да са в областите, в които се извършва обучение на студенти и докторанти:  медицина; дентална медицина; фармация; обществено здравеопазване; здравни грижи; биотехнологии и други.
Видовете проекти, които  се финансират от фонда са:

1. Малък проект - с общ бюджет до 7000 лв. Тези проекти са предназначени за докторанти във връзка с реализация на научното изследване, включено в дисертационния им труд. За кандидатстване с малък проект се изисква: становище на научния ръководител; публикационна активност и участие в научни форуми на докторанта; да е налице институционален интерес.

 2. Голям проект - с общ бюджет до 50 000 лв. Тези проекти са предназначени за водещи учени от МУ-Варна във връзка с извършване на научноизследователска работа. За кандидатстване с голям проект се изисква той да е съобразен с институционалния интерес (вкл. научните приоритети) на МУ-Варна. Допуска се мултидисциплинарност на темата и екипа, както и участие на външни експерти при липса на специалисти в дадена област от МУ-Варна.

Задължително изискване към ръководителя на научноизследователския екип е да е преподавател в МУ – Варна с образователна и научна степен „Доктор" и доказана научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта.

Документите за кандидатстване включват:


1. Попълнен формуляр на проекта
2. Актуална/и оферта/и
3. Становище на научния ръководител (при малките проекти).

Пълният комплект документи за кандидатстване се предава: на хартия с оригинални подписи и в електронен вид (в PDF формат). Не се допускат документи, попълнени на ръка.

Крайният срок за подаване на документите е до 1 месец от датата на обявяването на конкурса в отдел „Академична организация за клинични проучвания ".

За допълнителна информация относно документите и процедурата при кандидатстване:

Доц. Мила Георгиева, ди, отдел „Научна дейност и кариерно развитие" МУ , сграда Ректорат, ет.3, ст.319, тел. 052 677083

Кристалина Минкова, отдел „Академична организация за клинични проучвания", МУ , сграда Ректорат, ет.3, ст.321, тел. 052 677099, e-mail: acro.mu.varna@gmail.com