Sign In

Следдипломно обучение

Документи за специализанти, зачислени по Наредба 34 / 2006г. (включително и за доучващи, съгласно Параграф 34 от Наредба 34)

​​1.Молба до Ректора на Медицински университет-Варна
2.Книжка за специализация.
3.Документ, който удостоверява професионален стаж.
4.Атестат от ръководителя на специализанта за практическата дейност, реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план.

5.Копия от оперативните протоколи или извлечения от оперативните журнали, подписани от съответните ръководители, когато за определени специалности в програмите се изисква изпълнението на определен брой медицински дейности (манипулации, операции и др.).
6.Удостоверения за проведено индивидуално или курсово обучение в база за следдипломно обучение.
7.Документи за внесени суми за обучението в случаите, когато специализацията е платена.
8.Копие на договори с Регионалната здравноосигурителна каса – Іва и последна страница (за общопрактикуващите лекари).
9.Данни за издаване на свидетелство (по образец)
10.Актуална снимка (размер 3,5/4,5) – 2 бр.
11.Пощенски плик с точен адрес – 2 бр.


1.Молба до Ректора

Молбата до Ректора на Медицински университет-Варна е по образец и може да бъде изтеглена от сайта на МУ-Варна, или да се получи от Отдел СДО при подаване на документите през м.февруари или през м.септември.

2.Книжка за специализация.

В книжката за специализация трябва да са отразени положените колоквиуми, по теми, съобразно утвърдените програми за специализация от Министъра на здравеопазването. За всеки колоквиум трябва да е вписана:

  • Дата на полагане;
  • Темата на колоквиума, съгласно програмата. По желание към темата на колоквиума може да се впишат и въпросите;
  • Оценка;
  • Изпитна комисия – имена и подписи;
  • Печат на структурата или институцията, където е положен колоквиума.

Колоквиумите се полагат през определен интервал, съгласно програмата за специализация, или минимум през 3 месеца. Броят на колоквиумите по утвърдената програма от МЗ трябва да отговаря на броя на положените колоквиуми в книжката. Не се допуска обединяване на колоквиуми! Книжката се предоставя в оригинал.

3.Документ, който удостоверява професионален стаж.

Документът, който удостоверява професионален стаж /Препис-извлечение от трудовата книжка/ се издава от институцията  в която работи специализанта. Документът следва да отразява институциите в които е работило лицето, длъжностите които последователно е заемало, дата на назначаване и дата на прекратяване. Документът следва да е изведен (да има изх.№) и да е подписан от ръководителя на институцията (директор, управител) и да е подпечатан. Документа се предоставя в оригинал.

 

4. Атестат от ръководителя на специализанта за практическата дейност, реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план. 

Атестата се подписва от ръководителя на специализанта и се поставя дата на изготвяне. Атестата задължително съдържа данни за специализанта: име, специалност, база за практическо обучение, дата на започване, срок на обучение, периоди на прекъсване и на проведено обучение, крайна дата на обучение; информация относно изпълнението на програмата за обучение и завършва с мнението на ръководителя, относно готовността на специализанта за явяване на държавен изпит. Ръководителят на специализанта може да включи и допълнителна информация. Атестата се предоставя в оригинал.

5.Копия от оперативните протоколи или извлечения от оперативните журнали, подписани от съответните ръководители, когато за определени специалности в програмите се изисква изпълнението на определен брой медицински дейности (манипулации, операции и др.).

Ако документът се оформи като списък, той трябва да бъде подписан от ръководителя на специализанта и да има дата на съставянето му. Ако се оформи като удостоверение следва да има и изх.№. В документа трябва да бъдат отразени всички видове дейности, които са описани в програмата и съответния брой на извършените дейности. Списъка/удостоверението се предоставя в оригинал.

6.Удостоверения за проведено индивидуално или курсово обучение в база за следдипломно обучение. 
Удостоверенията следва да имат изх.№, да са подписани от ръководителя на модула и/или от ръководителя на специализацията и да са подпечатани с печата на структурата или институцията, където е проведено обучението и издадено удостоверението. Удостоверенията се предоставят в оригинал.

7.Документи за внесени суми за обучението в случаите, когато специализацията е платена.
За заплатените такси към МУ-Варна се предоставят копия от документите издадени от банките (бордера, вносни бележки и др.). За заплатените такси към базата за практическо обучение се предоставя в оригинал документ (писмо, удостоверение, служебна бележка) за липса на задължения към датата на приключване на обучение на специализанта към базата за практическо обучение.

8.Копие на договори с Регионалната здравноосигурителна каса – Іва и последна страница (за общопрактикуващите лекари).
Копие на договори с РЗОК – Іва и последна страница (за общопрактикуващите лекари) от 2000 година до момента, или откакто имат сключен договор. Копието на договорите с РЗОК може да се замени от удостоверение, издадено от РЗОК за реализирана дейност от 2000 година до момента по сключени договори с РЗОК, които се изброяват.

9.Данни за издаване на свидетелство (по образец)

10.Актуална снимка (размер 3,5/4,5) – 2 бр.
Актуални снимки – 2 броя, цветни, във формат за лична карта (размер 3,5/4,5). На гърба на снимките се изписва име и специалност.

11.Пощенски плик с точен адрес – 2 бр.
Пощенски плик, без пощенски марки, с четливо надписан в долния десен ъгъл - Получател: имена и точен адрес. Приемат се пликове с размери около А5 (по-малки от А4), не се приемат пликове с размер А4.

Важно:
Необходимите документи трябва да са подредени в папка, всеки отделен документ да е виден и самостоятелно захванат в папката.