Sign In

Следдипломно обучение

Конкурс за специализация по неклинични специалности за 2015г.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

„Проф. д-р Параскев Стоянов"

На основание Заповед № Р-106-18/17.02.2015 г. на Ректора на Медицински университет -Варна и чл.18, ал.1 и ал.2 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

О Б Я В Я В А

Конкурс за 2 (две) места за обучение на специализанти по неклиничната специалност „Икономика на здравеопазването" за лица с висше немедицинско образование.

Кандидатите подават следните документи:

  1. Заявление по образец.
  2. Копие от диплома за висше образование;
  3. Копие от документ за самоличност;
  4. Съответни документи по чл.19 от Наредба № 1/22.01.2015г., когато дипломата е издадена от друга държава.
  5. Документ за платена такса за участие в конкурса.

Таксата за участие в конкурса за специализация е в размер на 55 лв. Документите се подават всеки работен ден в срок от 18.02.2015г. до 24.02.2015г. в отдел СДО на МУ-Варна, гр. Варна, ул."Марин Дринов" 55, ет.2, ст.206 от 900 до 1200 часа и от 1300 до 1630 часа.

Таксата се внася по банков път, по сметка на МУ-Варна, след представяне на необходимите документите в отдел СДО.

Фактури за внесени такси се издават при изрично поискване от страна на вносителя на таксата в петдневен срок от извършване на плащането.

При отказ от участие в конкурса, внесената такса не се възстановява.


СРОКОВЕ И РЕД ЗА ПРОВЕДЖДАНЕ НА КАНДИДАТСТВАНЕТО и КЛАСИРАНЕТО

Кандидатстване:     от 18.02.2015г. до 24.02.2015г. вкл.

Класиране:                до 27.02.2015г.

КАНДИДАТСТВАНЕ:  

Допускат се само лица с диплома за завършено висше немедицинско образование. 

  • Документа за самоличност (лична карта или друг съответен документ за гражданите на трети държави) следва да е с валиден срок.
  • В случай, че дипломата за завършено висше образование е издадена от чужбина, следва да се представят дипломата и приложението с оценките, придружено от информация за минималната и максималната положителна оценка, заверени и легализирани по съответния ред, придружени от превод на български език. За придобита професионална квалификация по немедицинска професия в чужбина, се представя удостоверение от МОН за признаване на висшето образование по реда на Закона за висшето образование.

КЛАСИРАНЕ:                  

Извършва се в низходящ ред, по бал, образуван  като сбор от средния успех от курса на обучение за придобиване на висше образование (семестриални изпити) и средния успех  от държавните изпити от дипломата за висше образование

ЗАПОЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ:          

Обучението започва от датата вписана в заповедта за провеждане на обучението.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:         

  • Книжките за специализация се изготвят и получават след като в отдел „СДО" се получат от МЗ номерата, под които е записан специализанта в регистъра на МЗ.