Sign In

Следдипломно обучение

Съобщения

  • ​Развитие на научна работа от специализанти

Специализантите, проявяващи интерес към развитие на научна дейност могат да се включат в обучение на тема „Основни изисквания към структурата, съдържанието и оформлението на научната статия". За консултации, обучения и допълнителни въпроси следва да се обърнете към Докторантското училище при отдел „Научна дейност и кариерно развитие", ръководено от доц. Мила Георгиева, д.и.


  • Специализация по „Болнична фармация"
На 8.06.2016 г. от Министъра на здравеопазването е утвърдена програма за специализация по „Болнична фармация" към Факултета по Фармация на Медицински университет – Варна.

Специалността „Болнична фармация" е нова за България и за пръв път влиза в регистъра на специалностите през 2015 г. Предназначена е за магистър-фармацевти. Срокът за специализация е 3 (три) години.

Програмата за специалността е съгласувана с Българския фармацевтичен съюз (БФС), Професионалната организация на болничните фармацевти в България (ПОБФБ), Националния консултант по „Болнична фармация", както и със специалисти от МУ-Варна и от другите висши медицински училища.

При интерес за започване на специализация по „Болнична фармация" може да се заявяват места през м. септември 2016 г. при Националния консултант по „Болнична фармация"(съгласно Заповед. № РД-02-306/23.12.2015 г. на Министъра на здравеопазването) и преподавател в Катедра "Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт" към Факултета по Фармация - доц. маг. фарм. Евгени Евгениев Григоров, дм​

  • ​​​Специализация по Фармакология и фармакотерапия започва в МУ-Варна​

​През януари 2016 г. от Министъра на здравеопазването е утвърдена програма за специализация по Фармакология и фармакотерапия към Медицински университет – Варна.

Специалността Фармакология и фармакотерапия е нова за България и за пръв път влиза в регистъра на специалностите през 2015 г. Предназначена е за магистър-фармацевти. Срокът за специализация е 3 години.

Програмата за специалността е съгласувана с Българския фармацевтичен съюз, със специалисти от МУ-Варна и от другите висши училища.
При интерес за започване на специализация по Фармакология и фармакотерапия може да се заявяват места през м. март 2016 г. при ръководителя на Катедра по предклинична и клинична фармакология проф. д-р Стефка Вълчева-Кузманова.

  • НА ВНИМАНИЕТО НА ВЗЕЛИТЕ СПЕЦИАЛНОСТ – виж тук
  • НА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ!

От 01.07.2013г. се преустановява подаването на молби в отдел СДО на МУ-Варна за провеждане на модули от програмите за специализация в базите за практическо обучение.

Моля, да се обръщате към Вашата база за организиране на изпращането Ви към други бази за провеждане на практически модули, съгласно сключените договори на основание чл.41, ал.4 от Наредба № 34/2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (ДВ бр.24/12.03.2013г.).

  • НА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ЗАЧИСЛЕНИ ПО ОТМЕНЕНИТЕ НАРЕДБИ ЗА СДО!

(Наредба № 31/28.06.2001г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването и

Наредба № 47 / 14.12.1995г. за следдипломно обучение на специалистите с висше образование в системата на здравеопазването)

Във връзка с разпоредбата на § 34 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 34/29.12.2006г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (доп. ДВ бр. 50/03.7.2012г.), специализантите, които не са придобили специалностсе допускат до държавен изпит след изпълнение на актуализирани индивидуални учебни планове в съответствие с утвърдените учебни програми по Наредба № 34/2006г. (може да изтеглите от ТУК​)

При желание да завършите обучението си , следва да подадете искане до ръководителя на специализацията Ви, за изготвяне на актуализиран индивидуален учебен план по специалността, копие от който следва да се предостави в отдел СДО на МУ-Варна.

В случай, че желаете да се откажете от специализацията си , моля да се обадите на тел.: 052/677-017 за допълнителна информация.

Архивирани​