Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Наименование на проекта/ Номер на договор: Мобилност на здравните професионалисти, Акроним MoHProf

Мобилност на Здравните Професионалисти (МЗП) беше глобален изследователски проект, финансиран от ЕК като партньорски проект от среден мащаб в рамките на Седма Рамкова Програма, чиято продължителност беше повече от три години, с начало м. Ноември 2008г. Научните институти проведоха сравнителни проучвания и работиха съвместно с различни международни организации от цял свят, които отговарят на необходимите изисквания за провеждане на  научни изследвания и разработване на политики за международната мобилност на здравните работници. Водеща организация беше Научния институт на Медицинската Асоциация на Немските Лекари, Германия.  Координаторите на изследването извършваха супервизия на проучванията, провеждани от регионалните партньори с подкрепата на националните консултанти в 25 страни от всички континенти.

Основната цел на МЗП беше да се анализират текущите тенденции в мобилността на здравните специалисти, лекари и медицински сестри в рамките на ЕС, от трети страни до ЕС и от ЕС в трети страни. Проучванията на макро и микро ниво се проведоха с със сравнителни методологически подходи в приемащите и изпращащите страни в и извън ЕС, за да се определят количествените и качествени въздействия на няколко вида мобилност върху националните здравни системи. Основната методологическа характеристика на МЗП беше качественото проучване, чрез което се анализираха количествените и качествените характеристики на миграционните потоци. Освен анализ на съществуващите статистически данни, беше събрана и анализирана сравнителна, специфична и качествена  информация и данни, за да се определят по-подробно общите качествени характеристики на мобилността на здравните работници по света, както и неговите отличителните особености.

Страните, където се проведе проучването бяха: Австрия, България, Франция, Германия, Ирландия, Литва, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Швеция, Великобритания, Русия,  Украйна, Ангола, Египет, Гана, Индия, Кения, Мароко, Африка, Филипините, Австралия, Канада и САЩ.

Политическото измерение на проекта обхваща разработването на препоръки относно политиките в областта на човешките ресурси в европейски и трети държави. По този начин проектът събра доказателства относно основни въпроси и пропуски в знанията, свързани с международната миграция на здравните работници, което предполага анализ на миграционните потоци, оценка на политиките, насочени към миграцията и изготвяне на препоръки относно тези политики.

Крайните резултати на МЗП са представени в различни, но свързани формати.

а) Национални доклади: подробни доклади за отделните държави, включващи всички макро и микро данни

б) Национални профили: кратка версия на основните резултати на национално равнище

в) Заключителен обобщен доклад: предоставя сравнителен и изчерпаем преглед на проекта въз основа на националните данни и актуализираната информация относно глобалния контекст,

г) Препоръки: общи препоръки за Европа и трети държави, формулирани въз основа на изследователските дейности и приноса на заинтересованите страни.

Научния институт на Медицинската Асоциация на Немските Лекари беше координатор и регионален партньор в проучването. Следните изследователски институти бяха регионални партньори и отговаряха за провеждането на проучвания в различните страни:

 

•Научния институт на Медицинската Асоциация на Немските Лекари

• Център за изследване на миграцията, Варшавски университет, Полша

• Медицински университет – Варна, България

• Институт по здравна политика и изследвания на развитието, Филипински университет

• Институт по обществено здраве, САЩ

• Международна организация по миграция, Мисия с регионални функции, Южна Африка

 

Изследователските институти работиха съвместно със следните професионални организации:

• Международна федерация на болниците (IHF), Франция

• Международна организация по миграция (МОМ) Брюксел, Белгия

• Международен съвет на медицинските сестри (ICN), Швейцария

• Световна медицинска асоциация (WMA), Франция

• Европейска медицинска асоциация (EMA), Белгия

• Глобален алианс за здравна работна сила (GHWA), Швейцария

 

Основната цел на МЗП беше да се проучат и анализират текущите тенденции в мобилността на здравните специалисти, лекари и медицински сестри в рамките на ЕС, от трети страни до ЕС и от ЕС в трети страни. Проучванията бяха извършени със съпоставими методологични подходи както в изпращащите, така и в приемащите страни в рамките на Европейския съюз и извън него, но фокусът беше върху държавите-членки на ЕС. Сравнителните проучвания на макро и микро ниво бяха проведени сред избрана извадка в различни страни, за да се определят количествените и качествени въздействия на няколко вида мобилност върху националните здравни системи. 

Страните, в които се проведоха проучванията бяха са следните: Австрия, България, Франция, Германия, Ирландия, Литва, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Швеция,  Великобритания, Русия, Украйна, Ангола, Египет, Гана, Индия, Кения, Мароко, Южна Африка, Филипини, Австралия , Канада и САЩ.

http://cordis.europa.eu/result/rcn/162484_en.html

Област на изследване: Медицина, Обществено здраве

Период на провеждане: 2008-2012