Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Търгове

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" -Варна, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост с площ 2 кв.м. на първия етаж в сградата на Медицински колеж, находяща се в гр. Варна, бул. „Цар Освободител" № 84, за поставяне на терминално устройство АТМ.

Процедурата е открита със заповед №Р-100-17/15.01.2019 г. на Ректора.

  1. Условия на търга.
  2. Заявление за участие в търга.
  3. Декларация за извършен оглед.
  4. Ценово предложение.
  5. Проект на договор за наем.
  6. Обявление
                                                                                                                                     Публикувано на 17.01.2019 г.