Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Търгове

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" -Варна, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - публична държавна собственост с обща площ 2442,70 кв.м., находящи се в сграда „Хранителен блок" на бул. „Христо Смирненски" № 1, гр, Варна, при следните условия: 1.Срок за отдаване под наем – 5 г.; 2.Начална тръжна цена 6610 лв. без ДДС; 3.Предназначение: за приготвяне на храна; 4. Краен срок за приемане на заявленията за участие - до 17 часа на 07.02.2018 г. в сектор „Деловодство" ет. 1,  ул."Марин Дринов" № 55, гр. Варна. 5. Депозит – 661 лв., вносим по банковата сметка на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов", в „Банка ДСК" ЕАД, Клон-Варна, IBAN: BG24STSA93003100040700, BIC: STSABGSF в лева до 07.02.2018 г.; 6. Оглед: от 9.30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 часа за периода от публикуване на обявата за търга до 07.02.2018 г. вкл. 7. Дата, час и място на провеждане: 08.02.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала на ет.2, ул."Марин Дринов" № 55, гр. Варна. 8. Обезпечение - достигнатата на търга месечна наемна цена.


Публикувано на 05.01.2018г.