Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

ACRO

Минали проекти

Проект по Фонд „Наука'' – Конкурсна сесия 2011:

„Хронични PH'-негативни миелопролиферативни неоплазии: степен на корелация между JAK2V617F  патологичната експресия, клинико-биологичните прогностични маркери и ангиогенезата в костния мозък"

Ръководител: Доц. д-р Лиана Герчева, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука'' – Конкурсна сесия 2011:

 „Оценка на витамин Д статуса при таргетни групи чрез селективен хроматографски метод за определяне на 25-хидрокси витамин Д"

Ръководител: Проф. Бистра Галунска, дх

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука'' – Конкурсна сесия 2011:

„Адипонектин и някои други маркери на метаболитен риск и тяхната връзка с абдоминалното затлъстяване при деца в предучилищна възраст"

Ръководител: Проф. д-р Виолета Йотова, дмн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука'' – Конкурсна сесия 2011:

 „Определяне на in vitro чувствителността на болнични изолати Stenotrophomonas maltophilia  към антибактериални агенти чрез дисково-дифузионен метод и E-тест-сравнително проучване"

Ръководител: Доц. д-р Калинка Божкова, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука'' – Конкурсна сесия 2011:

 „Изследване на ефектите на воден извлек от листа и водно-алкохолен извлек от дървесина на смрадлика (cotinus coggygria) в експериментални модели на чернодробна токсичност, улцерогенеза и възпаление при плъхове"

Ръководител: Проф. Диана Иванова, дбн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука'' – Конкурсна сесия 2011:

„Изследване на връзката между стеатоза и апоптоза при неалкохолно-чернодробно увреждане, индуцирано от високо-фруктозна диета"

Ръководител: Проф. д-р Ганка Бекярова, дмн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука'' – Конкурсна сесия 2011:

 „Участие на канабиноидните CB1 рецептори при депресивни състояния"

Ръководител: Проф. д-р Негрин Негрев, дмн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука'' – Конкурсна сесия 2011:

„Оценка на ефекта от приложение на ендорални и ендоназални апарати в лечението на пациенти с хабитуално хъркане и обструктивна сънна апнея"

Ръководител: Проф. д-р Цветан Л. Тончев, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука'' – Конкурсна сесия 2011:

 „Витамин К статус и показатели на енергийния метаболизъм в експериментални и клинични условия"

Ръководител: Доц. Мария Желязкова – Савова, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука'' – Конкурсна сесия 2011:

 „Рандомизирано клинично изпитване за оценка на ефикасността и безопасността от добавянето към терапията на алдостеронов антагонист за редуциране на пристъпите от предсърдно мъждене при болни, преживели пристъпно или персистиращо предсърдно мъждене, с възстановен синусов ритъм"

Ръководител:  Доц. д-р Йото Йотов, дм
Вижте повече

Проект по Фонд „Наука'' – Конкурсна сесия 2011:

 „Изследване на ефектите на биологично активни вещества от растителен произход върху животински модел  на възпалителни чревни заболявания"

Ръководител:  Проф. д-р Стефка Вълчева-Кузманова, дмн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука'' – Конкурсна сесия 2011:

"Определяне на тотален и свободен тестостерон в серум и слюнка на пациенти с обструктивна сънна апнея"

Ръководители: Доц. Диана Петкова, дм и д-р Яна Бочева, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука'' – Конкурсна сесия 2013:

" Повишаване на качеството и международната видимост на публикациите, в резултат на научноизследователската дейност в  МУ-Варна "

 Ръководители: Проф. д-р Риналдо Шишков, дмн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука'' – Конкурсна сесия 2014:

„Проучване терапевтичния потенциал на дървесина от черна черница като ресурс за фармацевтичната индустрия"

Ръководител: Проф. Диана Иванова, дбн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука'' – Конкурсна сесия 2014:

„Нови полимерни лекарствени форми с потенциална противотуморна активност"

Ръководител: Доц. Румяна Черкезова, дх

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука'' – Конкурсна сесия 2014:

 „Създаване на обединена тъканна банка за геномни, транскриптомни и структурни проучвания в Медицински университет - Варна"

Ръководител проект: Проф. д-р Антон Тончев, дмн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука'' – Конкурсна сесия 2014:

 „Eкспресия на някои транскрипционни фактори в прогениторни клетки по време на развитието на палиума при човек"

Ръководител: Проф. Ваня Горанова, дм

Виж повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2014: 

„Изследване на плодов сок от Aronia melanocarpa и съдържащата се в него хлорогенова киселина за анксиолитичен и антидепресивен ефект в поведенчески модели при плъхове"

Ръководител: Проф. д-р Стефка Кузманова, дмн 

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2014: 

„Изследване на влиянието на прием на сок от свежи плодове на арония меланокарпа върху въглехидратната обмяна и оксидативния стрес при пациенти със захарен диабет тип 2 в различни възрасти"

Ръководител: Проф. д-р Маргаритка Бончева, дм

Вижте повече 

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2014: 

„Нови биомаркери в диагностиката и лечението на пневмонии придобити в обществото"

Ръководител: Доц. Йордан Радков, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука'' – Конкурсна сесия 2015:

"Създаване на инфраструктура за контролирана концентрация на биологично активни вещества от природни продукти "

Ръководител проект: Проф. Бистра Галунска, дх

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука'' – Конкурсна сесия 2015:

"Корелации между витамин D и андрогени при бенигнени и малигнени заболявания на простата"

Ръководител проект: Проф. Бистра Галунска, дх

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука'' – Конкурсна сесия 2015:       

" Изследване на пролифериращи клетки в малък мозък на възрастни примати след исхемия"

Ръководител проект: Проф. Ваня Горанова, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука'' – Конкурсна сесия 2015:       

"Създаване на инфраструктура за високо производителна хистологична детекция на транскрипти (high-throughput histology)"

Ръководител проект: Проф. д-р Антон Тончев, дмн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2015:

„Виртуална инфраструктура в базите на МУ – Варна: електронно генериране, водене и съхранение на история на заболяването"

Ръководител: Проф. Жанета Георгиева Тянева, д.м.

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2015:

 „Kомплексна орална диагностика на деца и подрастващи със захарен диабет и затлъстяване"

Ръководител: Проф. д-р Виолета Йотова, дмн;

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2015:

„Изработване на алгоритъм за диагностика на разстройства от аутистичен спектър въз основа на функционален ЕЕГ анализ"

Ръководител: Доц. д-р Иван Стоянов Александров, д.пс.

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2015:

„Анализ in situ на взаимоотношения между глиални, невронални и туморни клетки при колоректален рак"

Ръководител: Проф. Никола Колев, дмн

Вижте повече