Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

ACRO

Минали проекти

Проект по Фонд „Наука":

„Хронични PH-негативни миелопролиферативни неоплазии: степен на корелация между JAK2V617F патологичната експресия, клинико-биологичните прогностични маркери и ангеогенезата в костен мозък"

Ръководител: Доц. д-р Лиана Герчева, дм

Вижте повече

​ Проект по Фонд „Наука”:

„Изследване на ефектите на воден извлек от листа и водно-алкохолен извлек от дървесина на смрадлика (Сotinus coggygria) в експериментални модели на чернодробна токсичност,  улцерогенеза и възпаление при плъхове”

Ръководител: Проф. Дианa Иванова, дбн

Вижте повече

​ Проект по Фонд „Наука”:

„Участие на канабиноидните CB1 рецептори при депресивни състояния”

Ръководител oт МУ-Варна: Проф. д-р Негрин Негрев, дмн
Ръководител от ИНБ-БАН: Доц. д-р Роман Ташев, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука":

"Оценка на витамин D статуса при таргетни групи чрез селективен хроматографски метод за определяне на 25-хидрокси витамин D"

Ръководител: Проф. хим. Бистра Галунска, дх

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука": 

„Адипонектин и някои други маркери на метаболитен риск и тяхната връзка с абдоминалното затлъстяване при деца в предучилищна възраст"

Ръководител: Проф. д-р Виолета Йотова, дмн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука": 

Определяне на in vitro чувствителността на болнични изолати Stenotrophomonas maltophilia  към антибактериални агенти чрез дисково-дифузионен метод и E-тест-сравнително проучване"

Ръководител: Доц. д-р Калинка Божкова, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука": 

„Изследване на връзката между стеатоза и апаптоза при неалкохолно-чернодробно увреждане, индуцирано от високофруктозна диета"

Ръководител: Доц. д-р Ганка Бекярова, дмн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука": 

„Оценка на ефекта от приложение на ендорални и ендоназални апарати в лечението на пациенти с хабитуално хъркане и обструктивна сънна апнея"

Ръководител: Доц. д-р Цветан Тончев, дм

Вижте повече 

Проект по Фонд „Наука":

 „Повишаване на качеството и международната видимост на публикациите в резултат на научноизследо вателската дейност в Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна"

Ръководител: Проф. д-р Риналдо Шишков, дмн

Вижте повече