Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Доц. д-р Стефан Цветанов Цеков д.м.

гр. Варна, 9000; бул. „Цар Освободител 84; Медицински колеж


Катедра:
УС: Инспектор по обществено здраве
Е-поща: stefan.tsekov@mu-varna.bg
Телефон: +359889464254

 

Биография

Роден е на 07.10.1960 год. в гр. София. Завършил е средно образование през 1979 год. в IV езикова гимназия с преподаване на френски език  “Фр. Ж.  Кюри“- гр. Варна и Висше образование през 1987год. във Висш Медицински Институт- гр. Варна. Придобита специалност по нервни болести през 1997 год. Работил е като лекар в  Поликлиника- гр. Белослав (1987 - 1992) и ординатор в отделение за интензивно лечение на неврологичните заболявания  към II-ра Неврологична Клиника на МБАЛ “Света Марина”- гр. Варна (1996 - 2008) и като хонорован преподавател в Медицински колеж- гр. Варна. През периода (1992 - 1996) е редовен аспирант към катедра по Нервни болести на МУ- Варна След успешно защитена дисертация на тема: ”Динамика на спектралния електроенцефалографски (ЕЕГ) анализ и неврокартографен образ у болни с остри нарушения на мозъчното кръвообращение” през 1996 год. му е присъдена образователна и научна степен “Доктор“. От 2008 год. работи като доцент по неврология към Медицински колеж; Медицинцки Университет- гр. Варна, където преподава и Долекарска помощ. Преминал е успешно обучение по Здравен мениджмънт, интензивно лечение и реанимация на неврологичните заболявания, Предпазване от Мозъчни инсулти, Клинична неврофизология и епилепсия и притежава свидетелства за професионална квалификация за високо пециализирани дейности по „Евокирани потенциали“ и „Клинична електроенцефалография“. Владее говоримо и писменно: френски, английски и руски език. Научните му и клинични интереси са в областта на експериментална и клинична електрофизиология, епилепсия, мозъчносъдова болест, спешна неврология и неврорехабилитация.

Публикации

Има над 38  участия с научни съобщения в национални и международни медицински форуми. Автор е на 32 публикации, от които една самостоятелна монография, съавторство в две монографии, съавторство в един учебник и останалите публикации в различни научни списания и сборници.

Научни публикации

Член на

Българския Лекарски Съюз; Българското Неврологично Дружество; Българското Научно Дружество по Електрофизиология и Българското Дружество по Епилепсия.