Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Гл. ас. д-р Дарина Николова Митева – Михайлова д.м.

​I ОПФ МБАЛ "Св. Марина"


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС: Белодробни болести и алергология
Е-поща: dari.miteva@abv.bg / darina.miteva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 519

 

Биография

Завършила съм Медицински университет – Варна през 1990г, а през 2009г. съм завършила  също магистратура по Здравен мениджмънт. Работила съм основно във ВМА-ВМБ-Варна и в МБАЛ"Св. Марина"- Интензивно респираторно отделение, а от 2011г. съм асистент към Катедра Вътрешни болести, УС по Белодробни болести и алергология. Имам специалност по Вътрешни болести /1997г/ и по Пневмология и фтизиатрия /2001г/. Притежавам допълнителни сертификати за  Интензивно лечение на Белодробните болести и за Фибробронхоскопия. През 2016г. съм защитила дисертационен труд за присъждане на ОНС" Доктор по медицина" на тема „ Роля на коморбидните заболявания и някои биохимични маркери в определяне на тежестта и прогнозата на пневмония придобита в обществото". Имам 16 пълнотекстови публикации в български списания, 12 участия в конгреси и симпозиуми в България с постери и орални презентации и  6 участия на годишните конгреси на Европейското респираторно общество. Научните ми интереси са основно в областта на белодробните инфекции и бронхообструктивните заболявания.

Публикации

Член на

​​​Европейското дружество по Белодробни болести.