Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Ас. д-р Емил Монев Милев


Катедра: Фармакология и клинична фармакология и терапия
УС:
Е-поща: emil.milev@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Роден на 25. 01. 1968 г. в гр Котел, окр. Сливенски. Завършил медицина във  ВМИ - Варна през 1993 г. От 1994 г. работи като  асистент в Катедрата по фармакология при ВМИ - Варна. Придобита специалност по Фармакология през 1997 г. Има около 15 специализирани публикации и около 10 участия в конгреси и симпозиуми. Основните публикации и участия са в областта на фитотерапията, история на медицината, методика на преподаването в МУ, мултимедийни средства в преподаването, проучване на лекарствената употреба. Съавтор е на учебник по фармакология за МК. Преподава фармакология на студенти от МУ и МК. Води курс по свободно избираемата дисциплина Фитотерапия. Участва в англоезиковото преподаване.

Публикации

Има около 15 специализирани публикации и около 10 участия в конгреси и симпозиуми. Основните публикации и участия са в областта на фитотерапията, история на медицината, методика на преподаването в МУ, мултимедийни средства в преподаването, проучване на лекарствената употреба. Съавтор е на учебник по фармакология.

Пети Национален Конгрес по фармакология и токсикология, София, 21-23 Х. 2004 г.

“Elective course in phytotherapy for students in the Medical University”, “Study on the utilization of strategic antibiotics in PHAC “Saint Anne ” during year 2003.”; “Учебник по фармакология за Медицинските колежи”, I-во издание 2004 г. и 2-ро издание 2008 г., участие в авторския колектив; Проучване на болничната употреба на антибиотични противомикробни средства, предназначени за лечение на проблемни хирургични инфекции”; “Проучване на болничната употребата на антибиотични противомикробни средства при проблемни хирургични инфекции”, сп Съвр. медицина, кн 1, 2006, 12-17.  “Обучение по фитотерапия и отношението на студентите по медицина към нея”  -  Юбилейна научна сесия: “45 години МУ „Проф. д-р П. Стоянов” – Варна”,  2006.

“Българската  военна  медицина  от   Възраждането  до Втората световна  война” , сп. “Здравна политика и мениджмънт”  2008, (8),4, 85-89. Българската  народна  медицина сп. “Фармация” , 2008 (1), 12-14

Шести Национален Конгрес по фармакология, Варна 1- 3  Х  2009 г. ;  “ Course in phytotherapy for pharmacy students in the Medical College”,  “Phytotherapy in the treatment of neoplastic deseases “.; “Чуждестранно военномедицинско участие в България по време на Балканската война (1912 – 1913 г.)” ,  Сп.  “Соц. медицина” бр. 1, 2010 г. ;

Пети Национален Конгрес по Фармация, април 2011 ; “Предметът “Фитотерапия за магистър - фармацевти” - методически бележки”; “Phytotherapy in the treatment of immune  deficient” – сп. Фармация, Suppl. / 2011 г.

Научни публикации

Член на

Български лекарски съюз (от 1994 г.), Българско фармакологично дружество (от 1995 г.).