Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Доц. д-р Людмила Бончева Ангелова д.м.

 

МБАЛ „Св.Марина” ЕАД  Варна, ул. Хр. Смирненски 1

Катедра: Медицинска генетика
УС:
Е-поща: liudmila.angelova@mu-varna.bg, lyudmila_angelova@abv.bg
Телефон: 052/ 978 225

 

Биография

 

Родена на 23.11.1957 г. в гр. Плевен. Завършва английска гимназия и медицина във ВМИ Плевен през 1982 г. В периода 1982-1984 г. работи като педиатър в 1-ва Градска  поликлиника, Плевен. Избрана за асистент,  старши и главен асистент (1984- 2002) и за хонорован доцент (2002) във ВМИ Плевен.

През 2003 година е избрана за редовен доцент в УС по медицинска генетика на МУ Варна и за началник на новосъздадена Лаборатория по медицинска и молекулярна генетика в Университетска болница „Св.Марина" Варна , където става Председател на работна група по изпълнение на две Национални програми на МЗ в областта на наследствените болести и на редките болести. От декември 2015 е Ръководител на единствената извън-столична Катедра по медицинска генетика у нас - в МУ Варна.​​

През 1994г. защитава дисертационен труд на тема „Генетико-диагностични проучвания при лица с умствено изоставане в училищна възраст" (научен ръководител доц.д-р Венета Георгиева, МА, София). Придобита специалност – Медицинска генетика (1989); професионална квалификация по Здравен Мениджмънт, МУ Варна (2013), следдипломна квалификация по Педагогика на висшето медицинско образование, МА София (2001). ​

Специализира във Франкфурт на Майн, Германия, Институт по генетика на човека (ръководител Prof. Dr.med. U.Langenbecк), 1991; Principles of Molecular Biology програма TEMPUS (ръководители prof. S.Wattiaux-De Coninck и проф. Стоян Данев) 1994 и 1995;  9th Course of the European School of Medical Genetics, Genoa, Italy, 1996 (ръководители prof G.Romeo, Prof.V.A.McKusick, Prof. A.Bertolini); 3 Rencontres Multidisciplinarires sur la maladie de Fabry to European Accreditation Council for Continuing Medical Education 2008  - Paris, France (ръководител Prof.Dr Dominique Germain);  Children`s University Hospital Management in  Mucopolysaccharidosis, 2016,  Manchester, UK. Организатор е на on-line Remote Training Center за България на 29th Course of the European School of Medical Genetics, Bertinoro, Italy, 8-12 Мау 2016 (Рrof H.Brunner, G.Romeo, Prof.B.Wirth).   

Единствен преподавател с научно звание и научна степен по клиничната специалност "Медицинска генетика" в структурите на МУ Варна от 2005 г. и понастоящем за студенти от факултети по «Медицина», «Фармация», Медицински колеж" и филиали в Сливен, Шумен и В.Търново със средногодишна учебна натовареност от 235 часа. Ментор по Стипендиантска Програма за студенти по медицина и лекари специализанти от ромски произход  от 2010 до 2016 година.

Рецензент на проекти във Фонд Научни изследвания към МОН, член на Експертна комисия и рецензент по Фонд „Наука" на МУ Варна и МУ Пловдив, член на Програмен съвет на Факултет по фармакология МУ Варна,  член на Държавна изпитна комисия за присъждане на специалност „Медицинска генетика" , председател и/или член на научно жури за академично развитие  (гл. аистент, доцент) в МУ Варна; Председател на Комисия за провеждане на конкурсен изпит по биология за всички специалности и факултети на МУ Варна в продължение на 4 години. Член на Работна група за изготвяне на Проект за Национална програма за профилактика на наследствените болести Национална програма по редки болести;  член на Работна група за изработване на Национален стандарт „Медицинска генетика".

Автор и съавтор е на общо 205 научни труда (95 пълнотекстови публикации в т.ч. 8 в чуждестранни списания с импакт фактор) и  110 участия с доклади, публикувани в резюме. Съавтор е на 2 Учебника за студенти медици и на 4 книги по: Редки болести, Практическо ръководство по пренатална диагностика, Генетика на диабета, Медико-генетична консултация при бременни с диабет. Има над 200 цитирания от автори в чужбина и 46 у нас; импакт фактор – 57,168 от научни публикации.  Научните й трудове са в изключително голям спектър на медицинската генетика: приложни изследвания от областта на клинична генетика на почти всички  клинични специалности, популационно-диагностични и скринингови проучвания, организационнонно – методични и тематични анализи. Основните й научни разработки са в областта на генетика на интелектуалната непълноценност, неврогенетика, цитогенетика и генетично консултиране.  Ръководител е на 3 докторанти (1 успешно защитил) и 1 дипломант, 4 специализанти по медицинска генетика, 9 специализанти по педиатрия, 2 по биология. Участвал в изпълнението на 8 проекта на МУ Плевен и МУ Варна .

Публикации


 

 1. Guergueltcheva V., D.Azmanov, D.Angelicheva, K. Smith, T.Chamova, L.Florez, M.Bynevelt, Th.Nguyen, S.Cherninkova, A.Kaprelyan, L.Angelova, B.Morar, D.Chandler, R.Kaneva, M.Bahlo, I.Tournev, L.Kalaydjieva. Novel autosomal recessive congenital cerebellar ataxia caused by mutations in the metabotropic glutamate receptor 1.  The American Journal of Human Genetics. 91, 1–12, September 7, 2012.
 2. Azmanov D., S. Dimitrova, L.Florez, S. Cherninkova, D. Draganov, R. Saat, M. Juan, J.     Arostegui, S.Ganguly, H. Soodyall, H. Padh, MA. López-Nevot, V. Chernodrinska, B. Anguelov, P. Majumder, L.Angelova, R. Kaneva, DA. Mackey, I. Tournev and Luba Kalaydjieva. LTBP2 and CYP1B1 mutations and assocted ocular phenotypes in the Roma/Gypsy founder population" European Journal of Human Genetics, 2010, 1-8.
 3. ChamovaT.,V.Guergueltcheva, M.Gospodinova, S.Krause, S.Cirak, A.Kaprelyan, L.Angelova, V.Mihaylova, S.Bichev, D.Chandler, E.Naydenov, M.Grudkova, P.Djukmedzhiev, Th.Voit, O.Pogoryelova, H.Lochmuller, H.Goebel, M.Bahlo, L.Kalaydjieva, I.Tournev. GNE myopathy in Roma patients homozygous for the p.I618T founder mutation. Neuromuscular Disorders, 25, 2015, 713-718. 
 4. Myhailova V, T.Todorov, H.Jelev, I.Kotsev, L.Angelova, O.Kosseva, G.Georgiev, R.Ganeva, S.Cherninkova, L.Tankova, A.Savov, I.Tournev. Neurological symptoms, genotype-phenotype correlations and ethnic specific differences in Bulgarian patients with Wilson`s disease. The Neurologist. 18(4):184-189, July, 2012.
 5. Germain DP, K.Benistan, L.Angelova. X-linked inheritance and its implication in the diagnosis and management of female patients in Fabry disease. La Revue de Medecine Interne, Pediatrie et genetique. 2010, vol 31, suppl. 2, 209-214.
 6. Todorov T, A.Todorova, D.Avdjieva, P.Dimova, L.Angelova, R.Tincheva, V.Mitev. Molecular basis of mental retardation in a sample from Bulgaria. Genetic Counseling, vol.21,No2, 2010, 257-262.
 7. Тоdorov T., A.Todorova, D.Avdjieva, P.Dimova, L.Angelova, R.Tincheva, V.Mitev. Clinical and molecular data on mental retardation in Bulgaria. Balkan Journal of Medical Genetics,13 2,2010,11-25.
 8. Azmanov DN.; V.Guergueltcheva; D.Angelicheva; R.Smith Katherine; T.Chamova; L. Florez; M.Bynevelt; Th. Nguyen; S.Cherninkova; V.Bojinova; A.Kaprelyan; L.Angelova; B. Morar; D. Chandler; R.Kaneva; M.Bahlo; I.Tournev; L.Kalaydjieva. Exome sequencing in roma families identifies tandem GRM1 mutations in a novel form of congenital cerebellar ataxia. Pathology, february 2013, 45(S1), S92-S93.
 9.      Micheva I., V.Gerov, R.Rachev, H.Varbanov, M. Efraim, N.Stavrev, L.Angelova, L.Gercheva. New approaches for risk assessment of patients with myelodysplastic syndrome. Leukemia Research, 2013, Vol37,Suppl 1, P-138, pp.S85. Abstracts of the 12th International Symposium on Myelodysplastic Syndromes (MDS).
 10. Lukova M, T.Todorov, L.Angelova, E.Simeonov, A.Todorova. V. Mitev. MLPA analysis for molecular diagnosis of Beckwith-Wiedemann syndrome. European Journal of Human Genetics,  Nature Publishing Group, vol 18,suppl.1, 2010, Gothenburg, Sweden, Abstracts, 304.
 11. Mladenov V., V.Jotova, L.Angelova.  Klinefelter's syndrome phenotype in a boy with 46, dupX (p22.2; 22.3)Y/46, XY mosaicism. Hormone Research in Paediatrics, ESPE, European Society for Paediatric Endocrinology, Leipzig, Germany, September 20-23, 2012. Horm Res Paed 78 (suppl 1) 2012.
 12. Kadiyska, T., M.Hachmeriyan, A.Nossikoff, L.Angelova. Novel SMAD4 mutation causing juvenile polyposis (JP) and hereditary haemorrhagic teleangiectasia (HHT). European Journal of Human Genetics, Nature Publishing Group, vol 22, suppl.1, May 2014, Abstracts, 409.

Научни публикации​

Член на

Зам. Председател на Национално Дружество по Генетика на Човека (Председател Чл.Кор.проф.д-р Драга Тончева) (от 2012 г); член на Национално Дружество по Невро-мускулни Заболявания (Председател проф. д-р И. Търнев), член на Национално Дружество по Хематология и Хемотрансфузия (Председател проф. д-р М. Генева) и на Европейско Общество по Човешка Генетика (ESHG).​