Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Гл. ас. д-р Мари Ара Хачмериян - Андреева д.м.

МБАЛ „Св.Марина” ЕАД  Варна, ул. Хр. Смирненски 1


Катедра: Медицинска генетика
УС:
Е-поща: mari.hachmeryan@mu-varna.bg, mary.hachmeriqn@abv.bg
Телефон: 052/ 978 649

 

Биография

 

Родена е на 05.03.1986г. в гр. Варна. През 2005г. завършва английска езикова гимназия. , а през 2011 г -  медицина в Медицински университет Варна. От месец февруари 2012г. е избрана за асистент в УС по медицинска генетика (понастоящем Катедра) към Катедрата по педиатрия и медицинска генетика и e зачислена за специализация от същата година. През 2015 г придобива магистърска степен в областта на Молекулярната биология и биотехнологии в ПУ "Паисий Хилендарски" и е зачислена за разработване на свободна докторантура в областта на подходи за генетична профилактика при бременни жени.

Публикации

​​​Има 10 публикации и 15 участия в научни форуми, в т.ч. списания с инпакт фактор. Научните й интереси са в областта на молекулярно – генетичните методи за диагностика на диагностика на редките генетични болести и често срещаните социално-значими болести с наследствено предразположение.

Научни публикации​​​

Член на

Член е на  Българско  Дружество по Генетика на Човека, на Европейското общество по човешка генетика (ESHG) и на Българската педиатрична асоциация.