Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Гл. ас. м.ф. Мирослав Цонков Ефтимов д.м.


Катедра: Фармакология и клинична фармакология и терапия
УС:
Е-поща: miroslav.eftimov@mu-varna.bg
Телефон: сл.тел. 052-677050 , в.2652

 

Биография

Роден на 03.05.1981 г. в град Шумен. Завършил Природо-математическа гимназия в Шумен през 1998 г. и фармация в МУ-София през 2004 г. Работил като магистър фармацевт в аптека в гр. Варна. От 2008 г. е асистент в Катедрата по фармакология и клинична фармакология и терапия на МУ-Варна. Участвал е активно в две издания на лятно училище по програма CEEPUS в Брашов, Румъния (2009 и 2010 г.). През 2015 г. защитава дисертационен труд на тема „Фармакологично проучване на ефекта на плодов сок от Aronia melanocarpa в поведенчески модели при плъхове“ за придобиване на образователна и научна степен  „Доктор“. Има участие в четири проекта. Научните му интереси са в областта на фармакологично изследване на биологично-активни вещества от растителен произход.

Публикации

Има над 20 публикации в български и международни списания и над 20 участия в научни форуми в България и чужбина. Съавтор е в издаването на 2 учебни помагала по фармакология за студенти от специалност „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация".

  1. Gancheva S., M. Eftimov, B. Galunska, J. Scekic, B. Yakov, M. Zhelyazkova-Savova. Alpha-tocopherol and MDA levels in women with spontaneous abortion and normal pregnancy.- Journal Medical Brasovean, 3, 2009, 39-42.
  2. Eftimov M., S. Valcheva-Kuzmanova. Anxiolytic-like effect of Aronia melanocarpa fruit juice applied subchronically to rats.- Scripta Scientifica Medica, 45, 2013, Suppl. 5, 7-11.
  3. Eftimov M., S. Valcheva-Kuzmanova. Antideprssant-like effect of Aronia melanocarpa fruit juice applied subchronically to rats.- Scripta Scientifica Medica, 45, 2013, Suppl. 6, 7-11.
  4. Pavlov D., M. Nashar, M. Eftimov, K. Kalchev, S. Valcheva-Kuzmanova, M. Tzaneva, D. Ivanova. Subchronic toxicity study of aqueous infusion from Cotinus coggygria leaves in wistar rats.- Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 66, 2013, № 5, 749-756
  5. Valcheva-Kuzmanova S., M. Eftimov, R. Tashev, L. Yankova, I. Belcheva, S. Belcheva. Effects of Aronia melanocarpa fruit juice on exploratory behavior and locomotor activity in rats.- Acta alimentaria, 43, 2014, № 2, 315-23.
  6. Eftimov M., A. Georgieva, S. Valcheva-Kuzmanova. Effect of social isolation on behavior and oxidative stress in rats.- Здраве и наука, 2, 2014, 19-22.
  7. Valcheva-Kuzmanova S., M. Eftimov, R. Tashev, I. Belcheva, S. Belcheva. Memory effects of Aronia melanocarpa fruit juice in a passive avoidance test in rats.- Folia medica, 56, 2014, № 3, 194-8.
  8. Eftimov M., C. Dobreva, D. Velkova, S. Valcheva-Kuzmanova Effect of Aronia melanocarpa fruit juice on reserpine-induced hypokinesia and oxidative stress in rats.- Scripta Scientifica Pharmaceutica, 1, 2014, № 2, 29-34.

Научни публикации​

Отворен достъп


Член на

Български фармацевтичен съюз, Българско научно дружество по фармакология и клинична фармакология.