Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Проф. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова д.м.н.


Катедра: Фармакология и клинична фармакология и терапия
УС:
Е-поща: stefka.kuzmanova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 078

 

Биография

Завършва езикова гимназия с преподаване на английски език в гр. Бургас през 1981 г. със златен медал за отличен успех (6.00). Медицина завършва във ВМИ-Варна през 1987 г. като отличник на випуска с успех 6.00 и Хипократов медал. От 1988 г. е асистент в Катедрата по фармакология, от 2008 г. е доцент, a oт 2015 г. е професор в същата катедра. От 2013 г. е ръководител на Катедрата по предклинична и клинична фармакология, по-късно преименована в Катедра по фармакология и клинична фармакология и терапия. Има придобити специалности по фармакология (1993 г.) и по клинична фармакология и терапия (2006 г.). Придобива магистърска степен по здравен мениджмънт през 2001 г. През 2005 г. защитава дисертационен труд на тема "Фармакологично проучване на плодов сок от Aronia melanocarpa" за придобиване на образователна и научна степен „Доктор". През 2014 г. защитава дисертационен труд на тема: „Психофармакологични и органопротективни ефекти на плодов сок от Aronia melanocarpa" за придобиване на научна степен „Доктор на науките". Преподава по дисциплините „Фармакология" и „Клинична фармакология" на студенти от специалност „Медицина", „Фармакология" на студенти от специалност „Дентална медицина", „Фармакоикономика" на студенти от специалност „Фармация", „Основи на фармакологията и фармакоикономиката" на студенти от специалност „Здравен мениджмънт (балакавър)", „Фармакология" на студенти от специалностите „Медицинска сестра", „Медицински козметик" и „Рехабилитатор". Преподава също по „Основи на фармакологията" в магистърската програма по Здравен мениджмънт и по дисциплините „Лекарства и влиянието им върху човешкия организъм", „Фармакоикономика и лекарствена политика" и „Създаване на лекарства и лекарствена безопасност" в магистърската програма по Фармацевтичен мениджмънт. Основните й научни разработки са свързани с фармакологично проучване на биологично-активни вещества от растителен произход, фармакологично повлияване на трахеална гладка мускулатура ин витро, лекарствена употреба и фармакоикономика. Участва в 17 проекта, единият от които е международен. На 9 от проектите е научен ръководител. Ръководител е на трима успешно защитили и на пет зачислени докторанти. Научен консултант е на двама докторанти.

Публикации

Има над 120 публикации в пълен текст в български и международни списания. Има над 160 участия в научни форуми у нас и в чужбина, от които има над 140 публикувани резюмета в сборници и научни списания. Публикациите й имат над 800 цитирания от чуждестранни автори и са с импакт фактор над 50. Тя участва в написването на 25 учебника и учебни помагала по фармакология, клинична фармакология и фармакоикономика за студенти от специалностите „Медицина", „Дентална медицина", „Фармация", „Здравен мениджмънт", „Фармацевтичен мениджмънт", „Медицинска сестра", „Акушерка", „Медицински козметик" и „Рехабилитатор". От тях 5 са на английски език. На 4 от учебниците и учебните помагала тя е самостоятелен автор, на 12 от тях е съавтор и редактор, а на 9 от учебниците е съавтор.

Valcheva S, Belcheva A (1994) Antispasmogenic and spasmolytic effects of verapamil and salbutamol, alone and in combination, on histamine-induced guinea pig tracheal contraction in vitro. Agents Actions 41: C108-C110.

Valcheva-Kuzmanova S, Belcheva A, Schunack W (2002) Effect of histamine, mepyramine and (R)a-methylnistamine on guinea-pig trachea in vitro. Involvement of H1 and H3–receptors. Comptes rendus de l,Académie bulgare des Sciences 55 (7): 95-98.

Valcheva-Kuzmanova S, Borisova P, Galunska B, Krasnaliev I, Belcheva A (2004) Hepatoprotective effect of the natural fruit juice from Aronia melanocarpa on carbon tetrachloride-induced acute liver damage in rats. Experimental and Toxicologic Pathololy 56: 195-201.

Valcheva-Kuzmanova S, Marazova K, Krasnaliev I, Galunska B, Borisova P, Belcheva A (2005) Effect of Aronia melanocarpa fruit juice on indomethacin-induced gastric mucosal damage and oxidative stress in rats. Experimental and Toxicologic Pathololy 56: 385-392.

Valcheva-Kuzmanova S, Kuzmanov K, Mihova V, Krasnaliev I, Borisova P, Belcheva A (2007) Antihyperlipidemic effect of Aronia melanocarpa fruit juice in rats fed a high-cholesterol diet. Plant Foods for Human Nutrition 62(1): 19-24.

Valcheva-Kuzmanova S, Kuzmanov K, Tancheva S, Belcheva A (2007) Hypoglycemic and hypolipidemic effects of Aronia melanocarpa fruit juice in streptozotocin-induced diabetic rats. Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology 29(2): 101-105.

Valcheva-Kuzmanova S, Kuzmanov K, Tsanova-Savova S, Mihova V, Krasnaliev I, Borisova P, Belcheva A (2007) Lipid-lowering effects of Aronia melanocarpa fruit juice in rats fed cholesterol-containing diets. J Food Biochemistry 31: 589-602.

Valcheva-Kuzmanova S, Krasnaliev I, Galunska B, Belcheva A (2007) Influence of dl-alpha-tocopherol acetate on indomethacin-induced gastric mucosal injury in rats. Autonomic and Autacoid Pharmacology 27: 131-136.

Valcheva-Kuzmanova S, Gadjeva V, Ivanova D, Belcheva A (2007) Antioxidant activity of Aronia melanocarpa fruit juice in vitro. Acta Alimentaria 36(4): 425-428.

Valcheva-Kuzmanova SV, Kuzmanov KA, Tancheva S, Belcheva A (2008) Hypolipidemic effect of Aronia melanocarpa fruit juice in streptozoticin-induced diabetic rats. Atherosclerosis Supplements, 9(1): 172.

Valcheva-Kuzmanova S, Zhelyazkova-Savova M (2009) Anxiolytic-like еffect of Aronia melanocarpa fruit juice in rats. . Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology 31(10): 651-654.

Valcheva-Kuzmanova S, Kuzmanov K (2011) Inhibitory effect of Aronia melanocarpa fruit juice on intestinal transit rate in rats. Acta Alimentaria 40(3): 396-399.

Valcheva-Kuzmanova S, Blagović B, Valić S (2012) Electron spin resonance measurement of radical scavenging activity of Aronia melanocarpa fruit juice. Pharmacognosy Magazine 8(30): 171-174.

Pavlov D, Nashar M, Eftimov M, Kalchev K, Valcheva-Kuzmanova S, Tzaneva M, Ivanova D (2013) Subchronic toxicity study of aqueous infusion from Cotinus coggygria leaves in Wistar rats. Comptes Rendus de l'Academie Bulgare Des Sciences 66(5): 749-756.

Ivanova D, Pavlov D, Eftimov M, Kalchev K, Nashar M, Tzaneva M, Valcheva-Kuzmanova S (2013) Subchronic toxicity study of ethanol infusion from Cotinus coggygria wood in rats. Bulgarian Journal of Agricultural Science 19(2): 182-185.

Valcheva-Kuzmanova S, Stavreva G, Dancheva V, Terziev L, Atanasova M, Dimitrova A, Stoyanova A, Shopova V (2014) Effect of Aronia melanocarpa fruit juice on amiodarone-induced pneumotoxicity in rats. Pharmacognosy Magazine 10(38): 132-140.

Valcheva-Kuzmanova S, Eftimov M, Tashev R, Yankova L, Belcheva I, Belcheva S (2014) Effects of Aronia melanocarpa fruit juice on exploratory behavior and locomotor activity in rats. Acta Alimentaria 43(2): 315-323.

Georgieva A, Belcheva S, Tashev R, Valcheva-Kuzmanova S (2015) Effects of ferulic acid on learning and memory in rats. Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences 68(3): 401-408.

Kondeva-Burdina M, Valcheva-Kuzmanova S, Markova T, Mitcheva M, Belcheva A (2015) Effects of Aronia melanocarpa fruit juice in toxicity models on isolated rat hepatocytes. Pharmacognosy Magazine 11(44), Supplement 4: S592-S597.

Valcheva-Kuzmanova S, Georgieva A, Belcheva I, Tashev R (2015) Anxiolytic-like effect of chlorogenic acid administered subchronically to rats. Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences 68(11): 1463-1470.

Valcheva-Kuzmanova S, Georgieva A, Todorova K, Belcheva S, Tashev R (2015) Effects of gallic acid and quercetin on learning and memory processes in young/healthy rats. European Neuropsychopharmacology 35, Supplement 2: S340-S341.

Eftimov M, Pavlov D, Nashar M, Ivanova D, Tzaneva M, Valcheva-Kuzmanova S (2016) Effects of aqueous infusion from Cotinus coggygria leaves on behavior and lipid peroxidation in rats. Farmacia 64 (1): 67-71.

Valcheva-Kuzmanova S, Eftimov M, Belcheva I, Belcheva S, Tashev R (2016) Anti-anxiety еffect of Aronia melanocarpa fruit juice applied subchronically to rats. Farmacia 64 (3): 367-371.

Georgieva A, Belcheva I, Belcheva S, Tashev R, Valcheva-Kuzmanova S (2016) Anxiolytic-like effect of gallic acid and quercetin in young/healthy rats. European Neuropsychopharmacology 26, Supplement 2: S270-S271.

Valcheva-Kuzmanova S, Georgieva A, Belcheva I, Belcheva S, Tashev R (2016) Investigation of the effects of chlorogenic acid, ferulic acid, gallic acid and quercetin on pain sensitivity threshold in rats. . European Neuropsychopharmacology 26, Supplement 2: S222.

Pavlov D, Eftimov M, Tsaneva M, Garrard M, Novakovic M, Nashar M, Ivanova D, Ignatova S, Trifunovic S, Valcheva-Kuzmanova S (2016) Fustin-, sulfuretin- and gallotannin-rich infusions from leaves and heartwood of the Eurasian smoke tree (Cotinus coggygria Scop.) demonstrate antioxidant and anti-inflammatory effects in rats. FEBS J 283, Supplement 1: 99-100.

Valcheva-Kuzmanova S, Kuzmanov A, Kuzmanova V, Tzaneva M (2018) Aronia melanocarpa fruit juice ameliorates the symptoms of inflammatory bowel disease in TNBS-induced colitis in rats. Food and Chemical Toxicology 113: 33-39.

Kuzmanova V, Kuzmanov A, Georgieva A, Eftimov M, Todorova M, Kuzmanov K, Vlaskovska M, Valcheva-Kuzmanova (2018) Effects of chlorogenic acid on bone mineral density and pain sensitivity threshold in ovariectomized rats. Osteoporosis International 29, Supplement 1: P.514.

Marchev S, Temelkova K, Todorova M, Eftimov M, Georgieva A, Kuzmanova V, Kuzmanov A, Bankova V, Surcheva S, Vlaskovska M, Valcheva-Kuzmanova (2018) Effects of antioxidants from Aronia melanocarpa and Apium graveolens on experimental model of osteoporosis. Osteoporosis International 29, Supplement 1: P.610.

Самостоятелен автор на следните учебници и учебни помагала:

  1. Вълчева-Кузманова С. Сборник тестове по фармакология за студенти от специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка". МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, 2010.
  2. Вълчева-Кузманова С. Oснови на фармакологията, лекарствената употреба и фармакоикономиката. Учебник и учебна тетрадка за студенти. МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, 2012.
  3. Вълчева-Кузманова С. Фармакология – Учебник и учебна тетрадка за студенти от специалностите „Медицински козметик" и „Рехабилитатор". Изд. СТЕНО. Варна, 2013.
  4. Вълчева-Кузманова С. Фармакология – Учебник и учебна тетрадка за студенти от специалностите „Медицински козметик", „Рехабилитатор", „Здравен мениджмънт" и „Фармацевтичен мениджмънт". Изд. СТЕНО, Варна, 2015.

Редактор и съавтор на следните учебници и учебни помагала:

1.    Сборник с тестови въпроси по фармакология. Автори и ред. С. Вълчева-Кузманова, М. Желязкова-Савова, МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, 2013.

2.    Сборник с тестови въпроси по фармакология за студенти от специалностите Медицинска сестра, Акушерка и Медицински козметик. Ред. С. Вълчева-Кузманова, М. Желязкова-Савова, МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, 2013.

3.    Учебна тетрадка по фармакология за студенти по дентална медицина. Ред. С. Вълчева-Кузманова, М. Желязкова-Савова, М. Георгиева. МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, 2014.

4.    Учебна тетрадка по фармакология за студенти по медицина. Ред. М. Желязкова-Савова, С. Вълчева-Кузманова, М. Георгиева. МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, 2014.

5.    Учебна тетрадка по фармакология за студенти по фармация. Ред. М. Георгиева, М. Желязкова-Савова, С. Вълчева-Кузманова. МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, 2014.

6.    Pharmacology Workbook for medical students. Authors and editors: S. Valcheva-Kuzmanova and M. Zhelyazkova-Savova, Medical University of Varna, 2015.

7.    Pharmacology Workbook for dental students. Authors and editors: M. Zhelyazkova-Savova and S. Valcheva-Kuzmanova, Medical University of Varna, 2015.

8.    Клинична фармакология – Клиникофармакологични подходи в лечението на социално значими заболявания – Учебник за студенти по медицина. Ред. С. Вълчева-Кузманова, М. Желязкова-Савова. МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, 2015.

9.    Ръководство за упражнения по фармакология за студенти по медицина.  Автори и ред. С. Вълчева-Кузманова, М. Желязкова-Савова. МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, 2016.

10. Clinical Pharmacology Manual for Medical Students. Authors and editors: S. Valcheva-Kuzmanova and M. Zhelyazkova-Savova, Medical University of Varna, 2016.

11. Клинична фармакология – Клиникофармакологични подходи в лечението на социално значими заболявания – Учебник за студенти по медицина. М. Желязкова-Савова, С. Вълчева-Кузманова, Е. Милев. Ред. С. Вълчева-Кузманова, М. Желязкова-Савова. Второ преработено издание. МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, 2017.

12. Ръководство за упражнения по фармакология за студенти по дентална медицина. С. Вълчева-Кузманова, М. Желязкова-Савова. Ред. С. Вълчева-Кузманова, М. Желязкова-Савова. МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, 2017.


 

Член на

Българско научно дружество по фармакология и клинична фармакология, Български лекарски съюз, European College of Neuropsychopharmacology (ECNP)