Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Национална научна програма „Европейски научни мрежи"

С Решение № 5578 06.08.2020 г. на Министерския съвет е  приета Национална научна програма „Европейски научни мрежи", с която се финансират проектни предложения, подадени в периода 2017 - 2019 г. и получили висока оценка в процеса на оценяване от Европейската комисия по мярката „Туининг" на Рамковата програма на Европейския съюз (ЕС) за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020" (2014 - 2020 г.), установена чрез Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11.12.2013 г. съгласно чл. 173, параграф 3 и чл. 182, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.  

Националната програма работи на принципа на конкурентен подбор за най-добрите и перспективни идеи и разработки, партньорства и акумулиране на ресурси и критична маса, изграждане на мрежи между университети, научни организации и индустрията. Националната програма „Европейски научни мрежи" осигурява национални финансови средства за изпълнението на високо оценени от независими експерти към Европейската комисия, но нефинансирани проектни предложения на български научни организации (НО) и висши училища (ВУ). Това е особено важно с оглед създаването на капацитет в тях за участие в европейски университетски мрежи, колаборативни проекти по европейски програми и стимулиране модернизирането им. Консорциумите, които кандидатстват за финансиране по програмата, са представили в МОН преработен работен план и бюджета, съответно актуализирани и адаптирани спрямо новите услови планирани дейности и индикатори на проектното предложение, за да се реализират основните дейности в България и да се съобразят новите условия на засилено виртуално сътрудничество в контекста на COVID-19. Основният акцент е върху модернизиране програмите и моделите за обучение и кариерно развитие на учените, работа по съвместни научни програми и изграждане на устойчив обмен на кадри с цел последващо разширяване и институционални мрежи.

Предефинирани потенциални бенефициенти в програмата ще са само публични организации – ВУ и НО, като програмата ще допринесе те да изградят международни партньорства с водещи европейски ВУ и НО и по този начин да повишат научния и технологичния си капацитет и да подобрят участието си в следващата Рамкова програма  „Хоризонт Европа" (2021 - 2027 г.).


First Varna Deep Brain Stimulation (DBS)