Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Филиал Велико Търново

      

   ​

     

Филиалът на Медицински университет – Варна в град Велико Търново е разкрит през 2015 г. с решение на Народното събрание, обнародвано в Държавен вестник  бр. 53 от 14.07.2015 г.

Тук се обучават студенти по специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра" и „Акушерка", образователно-квалификационна степен „бакалавър". Обучението е редовно и се провежда за период от 4 години. Предвиденият годишен прием на студенти за Филиал - Велико Търново​ е 20 медицински сестри и 20 акушерки. Обучението във Филиала стартира от учебната 2015/2016 година и се провежда в сградата на Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ във Велико Търново, (ул. „Михаил Кефалов"  № 2).

Информация за студенти

Информация на:  www.mu-varna.bg, както и на тел: 0889 909 987, e-mail: mu-tarnovo@mu-varna.bg

                             ​​ ​

Директор филиал

Доц. Диана Станчева Димитрова, д.пс.  

Е-mail: dimitrova@mu-varna.bg

GSM: 0887 627 789

тел: 062/69-00-24Зам. Директор, Филиал

Даниела Събева Тасева

E-mail:daniela.taseva@mu-varna.bg

GSM: 0889 90 99 87

тел: 062/ 69 00 23


Организатор учебна дейност

Милица Стефанова Желева 
E-mail: Militsa.Zheleva@mu-varna.bg
GSM: 0889 098 965
тел: 062/ 69 00 23Технически организатор

Петър Георгиев Василев
GSM: 0884 75 42 45
E-mail: petar.vasilev@mu-varna.bg 

Организатор – библиотекар

Диляна Димитрова Димитрова
тел: 062/ 69 00 23