Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Актуални новини


Научноизследователският институт в МУ-Варна обявява конкурс за сформиране на научни групи

Научноизследователският институт към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна, на основание чл. 16 ал. 4 от Правилника за дейността на Научноизследователския институт в Медицински университет – Варна, обявява конкурс за подбор на концепции за научни изследвания чрез създаване на научни групи.  Очакваме вашите предложения за научни групи в рамките на новото научно направление на института:

 • Биология на стволови клетки и трансплантология.

Приемат се предложения за сформиране на нови научни групи и към останалите направления:

 • Хранене и качество на живота
 • Имплантология и генетика
 • Невронауки
 • Онкология и редки заболявания
 • Обществено здраве и мениджмънт на болестите

Научните групи следва да се състоят от Ръководител и членове. Кандидатите за Ръководители е нужно да изпратят Писмо за Намерения по електронен път на адрес: rimuv@mu-varna.bg, следвайки представения на сайта образец, в срок от 1 юли 2019г. до 16 септември 2019г. в 17ч.

Условия на конкурса:

 1. Кандидатите за Ръководители на научни групи следва да бъдат членове на академичния състав на МУ-Варна, притежаващи ОНС „Доктор".
 1. Кандидатите за Ръководители на Научни групи следва да отговарят на минимум едно от следните изисквания:
 • Хирш-индекс ³ 5
 • Наличие на пет публикации в международни списания с импакт фактор след 1 януари 2008г., в които кандидатът е първи и/или последен/кореспондиращ автор.

  За доказване на импакт фактор се изисква академична справка, изготвена от Библиотеката на МУ – Варна. Справката е необходимо да бъде изпратена заедно с Писмото за намерения. За съдействие се обръщайте към Сергей Глинков, Тел.: +359 52 677 041/ вътр. 2041, e-mail: sglinkov@mu-varna.bg
 • Авторство или съавторство на един патент, или един полезен модел в областта на медицината
 • Ръководство на поне един научен проект (международен, Фонд „Научни изследвания" – София, голям научен проект по Фонд „Наука" или др.)
 1. Предимство ще бъде предоставено на изследователи, предлагащи интердисциплинарни транслационни/клинични изследвания.
 2. Пълната документация, включително допълнителни условия са налични в образеца за Писмо за Намерения.

Приложения:

 1. Писмо за намерения
 2. Често задавани въпроси
МУ-Варна обявява прием на документи по Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ 

Медицински университет - Варна е бенефициент по Национална програма „Млади учени и постдокторанти" на МОН. Програмата предоставя месечни възнаграждения за две групи участници: "Млади учени" и "Постдокторанти"

виж повече