Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Гл.ас. Данаил Василев Павлов д.б.

Катедра по Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика;
Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”
ул. Марин Дринов № 55, 9002 Варна; стая 105


Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: danail.pavlov@mu-varna.bg
Телефон: +35952677050

 

Биография

Образование:

Висше образование:

Технически университет – Варна, Бакалавър по Екология и опазване на околната среда, 2002

Технически университет – Варна, Магистър по Екология и опазване на околната среда, 2003

Университет „Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, Магистър по химия, 2014

Придобити научни степени и заемани академични длъжности:

Институт по рибни ресурси – Варна, Научен сътрудник III степен (2007-2009)

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, Асистент (2009-2016)

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, Образователна и научна степен "Доктор" по биохимия, 2015

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, Главен асистент (2016-)

Области на професионален интерес:

Биохимия, Фитохимия на лечебни растения, Фармакология на природни вещества с биологична активност, Хранене, храни и качество на живота, Предклинична Гастро-ентеро-хепатопротекция, оксидативен стрес, антиоксиданти, експериментални модели с опитни животни, Ихтиология на Черно море, Ботаника и фитоценология, Растителна екология, Палеоекология и палеогеография на българското черноморско крайбрежие, проектен мениджмънт и др.

Членство в научни организации:

Съюз на учените – Варна (2007-)

Младежки клуб към Мрежа на учителите-новатори в България (2008-)

Общество на еколозите новатори в България, член на Управителния съвет (2009-)

Асоциация на биохимичните катедри в България (2010-)                                                              

Съюз на учените в България, Секция по Молекулярна биология, Биохимия и Биофизика (2013-)

Специализации в чужбина:

Великобритания, Център за приложни биотехнологии на Университет „Брюнел" – Лондон, eдин месец, 2014

Исландия, Националната университетска болница на Исландия в Рейкявик, един месец, 2014

Исландия, Исландски университет – Рейкявик, Факултет по фармацевтични науки, един месец, 2012

Научно - изследователска активност

Фитохимични, биохимични, фармакологични и патологоанатомични изследвания върху антиоксидантната активност на български лечебни растения и свързаните с нея биологични ефекти in vitro и in vivo;

Ботанически, палеоботанически и фитоценологични изследвания върху биоразнообразието на флората и историята на растителността на българското черноморско крайбрежие;

Зоологически и екологични изследвания върху биоразнообразието и състоянието на черноморската ихтиофауна;

Участие в проекти и програми

 

Членство в екипи по 20 национални и международни научни и образователни проекта,

в т.ч. координатор на 3 европейски проекта:

ПериодНаименование на проектаФинансиранеРоля
 2013-2016Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство (ЕИП)Програма BG09 на Финансовия механизъм на ЕИПИнституционален координатор

 2012-2016

Приложение на нови технологии и методи в науката за храненето – проучване на концепцията за фенотипната пластичностVІІ Рамкова програма на Европейския съюзЧлен на научния колектив

 2015-2016

Създаване на инфраструктура за контролирана концентрация на биологично активни вещества от природни продукти

Фонд

"Медицинска наука" при

Медицински университет

„Проф.д-р П. Стоянов" – Варна

 2013-2014

Изследване на ефектите на воден извлек от листа и водно-алкохолен извлек от дървесина на смрадлика (Сotinus coggygria) в експериментални модели на чернодробна токсичност,  улцерогенеза и възпаление при плъхове
2009-2011InForm – Кампания срещу затлъстяването при деца и младежи

Програма

"Обществено здраве", Изпълнителна агенция за здраве и потребители към ЕК

Член на научния колектив
  2016-2018Проучване на молекулните механизми на действие на сярасъдържащи минерални води от Варненския басейн върху човешкия метаболизъм с оглед използването им като лечебно-питейно средство

Министерство на образованието, младежта и науката,

Фонд „Научни изследвания"

 2010-2012Сравнителна палеоекология на Варненското езеро (България) и Мамайското езеро (Румъния) - ЕGAL
 2007-2010Проучване на антиоксидантната, противовъзпалителна и противодиабетна активност на български билки като потенциален ресурс за нутрацевтици
 2008-2009Състояние, тенденции и екологични аспекти при изучаване на промените в запасите от главни стадни видове риби с цел устойчиво управление и използване на морски биологични ресурсиМинистерство на земеделието и храните, Селскостопанска академия
2013-2014Създаване на съвременна система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" – Варна

Европейски социален фонд,

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

Експерт
 2013-2014Актуализиране и апробиране на учебните планове и програми на Факултета по фармация при Медицински университет – Варна в съответствие с потребностите на фармацевтичния бизнес и изискванията на пазара на трудаКоординатор
 2008-2009Варненска ученическа академия – учебна 2008/2009 година
 2008-2009Общински Детски Комплекс-Варна – център за мултикултурен диалог
 2008-2009Създаване на мултифункционална лаборатория по популационна, селекционна и екологична генетика за нуждите на пчеларството, бубарството и рибарството в България

Министерство на образованието, младежта и науката,

Фонд

„Научни изследвания

Член на научния колектив
 2007-2009Популационно-генетични и хистологични анализи на видове от род Barbus (Pisces) от български и македонски реки и езера във връзка с антропогенното въздействие върху биоразнообразието на ихтиофауната
 2003-2006Поленов мониторинг на българското черноморско крайбрежиеОрганизатор на международна научна конференция
 2007-2008Варненска ученическа академия в областта на природоматематическите науки, учебна 2007/2008 година

МОН,

Национална програма „Училището-територия на учениците"

Ръководител на школа по зоология и екология
2008Ученическа астробиологична лаборатория „Биосфера – 1"Община Варна, Дирекция „Младежки дейности и спорт"Член на екипа от преподаватели
 2005-2009Черноморско средиземноморския коридор през последните 30 000 год: промени в морското ниво и човешката адаптацияМеждународна геологична корелационна програма на ЮНЕСКООрганизатор на международна научна конференция
 2003-2004Проучване състоянието на популациите в естествените находища на ракитника (Hippophaë rhamnoides) в БългарияНаучно-изследователски сектор при Софийски университет  „Св.Климент Охридски"Член на научния колектив

Публикации

Има над 30 публикации в пълен текст, от които 15 са в международни реферирани издания, и над 30 участия в научни форуми. Член е на колективите на 19 национални и международни научни и образователни проекта, в т.ч. като координатор на 3 европейски проекта. Организатор е на 8 конференции, от които 4 международни. Членува в 6 научни организации.​

Научни публикации

Отворен достъп​

Избрани публикации:

1) Павлов Д., Нашар М., Иванов Д., Иванова Д. (2012). In vitro антиоксидантни свойства на извлеци от смрадлика (Cotinus coggygria). Известия на Съюза на учените – Варна, Серия „Медицина и екология“, 17 (1), 72-76.

2) Ivanova D., Pavlov D., Eftimov M., Kalchev K., Nashar M., Tzaneva M., Valcheva-Kuzmanova S. (2012). Subchronic toxicity study of ethanol infusion from Cotinus coggygria wood in rats. BJAS. (in press).

3) Pavlov D., Nashar M., Eftimov M., Kalchev K., Valcheva-Kuzmanova S., Tzaneva M., Ivanova D. (2012). Subchronic toxicity study of aqueous infusion from Cotinus coggygria leaves in Wistar rats. Comptes Rendus de l’Academie Bulgare Des Sciences. (in press).

Учебници и учебни помагала:

4) Иванова, Д., Галунска Б., Нашар, М., Павлов, Д. (2011). Задачи и практически упражнения по биохимия. Ръководство за студенти по медицина. Изд. МУ – Варна, 164 с. ISBN 978-954-9685-59-6.

Член на

Съюз на учените – Варна

Европейска Организация по нутригеномика (NuGO)

Асоциация на биохимичните катедри в България (АБКБ)

Общество на еколозите новатори в България