Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Гл.ас. Данаил Василев Павлов д.б.

Катедра по Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика;
Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”
ул. Марин Дринов № 55, 9002 Варна; стая 105


Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: danail.pavlov@mu-varna.bg
Телефон: +35952677050

 

Биография

​Роден през 1980 год. в гр. Варна. През 2002 г. завършва висше образование по специалността "Екология и опазване на околната среда" във Факултета по морски науки и екология при Технически университет – Варна, а през 2014 г. завършва втора магистратура по специалност „Химия" във Факултета по природни науки при Университет „Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас.

От 2002 до 2005 г. работи като биолог, отговарящ за растителните колекции на Университетската ботаническа градина – Балчик при Софийски университет "Св. Климент Охридски", а от 2007 до 2009 г. е научен сътрудник в Лабораторията по популационна генетика на Института по рибни ресурси – Варна. От 2009 г. и понастоящем е асистент в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика при Факултета по фармация на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна. От 2014 г. е специализант по биохимия в същата катдера. През март 2015 г. защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор" по специалност „Биохимия" на тема „Проучване на антиоксидантното, противовъзпалително и противодиабетно действие на екстракти от Cotinus coggygria в експериментални модели с опитни животни и клетъчни култури".

Ас. Павлов има разнообразни допълнителни квалификации от участието си в над 15 курса и специализации, в т.ч. по „Разработване и управление на проекти по програми на Европейския съюз" в Софийски университет „Св. Климент Охридски" и „Английски език и професионална терминология" в Нов български университет. Той е стипендиант по три програми за мобилност – специализирал е във Факултета по фармацевтични науки и Факултета по медицина на Исландския университет в Рейкявик, и в Центъра за приложни биотехнологии на Университета „Брюнел" – Лондон.

Публикации

Има над 30 публикации в пълен текст, от които 15 са в международни реферирани издания, и над 30 участия в научни форуми. Член е на колективите на 19 национални и международни научни и образователни проекта, в т.ч. като координатор на 3 европейски проекта. Организатор е на 8 конференции, от които 4 международни. Членува в 6 научни организации.​

Научни публикации

Отворен достъп​

Избрани публикации:

1) Павлов Д., Нашар М., Иванов Д., Иванова Д. (2012). In vitro антиоксидантни свойства на извлеци от смрадлика (Cotinus coggygria). Известия на Съюза на учените – Варна, Серия „Медицина и екология“, 17 (1), 72-76.

2) Ivanova D., Pavlov D., Eftimov M., Kalchev K., Nashar M., Tzaneva M., Valcheva-Kuzmanova S. (2012). Subchronic toxicity study of ethanol infusion from Cotinus coggygria wood in rats. BJAS. (in press).

3) Pavlov D., Nashar M., Eftimov M., Kalchev K., Valcheva-Kuzmanova S., Tzaneva M., Ivanova D. (2012). Subchronic toxicity study of aqueous infusion from Cotinus coggygria leaves in Wistar rats. Comptes Rendus de l’Academie Bulgare Des Sciences. (in press).

Учебници и учебни помагала:

4) Иванова, Д., Галунска Б., Нашар, М., Павлов, Д. (2011). Задачи и практически упражнения по биохимия. Ръководство за студенти по медицина. Изд. МУ – Варна, 164 с. ISBN 978-954-9685-59-6.

Член на

Съюз на учените – Варна

Европейска Организация по нутригеномика (NuGO)

Асоциация на биохимичните катедри в България (АБКБ)

Общество на еколозите новатори в България