Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Гл.ас. Милена Гинчева Пашева д.б.

Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”
ул. Марин Дринов № 55, 9002 Варна;


Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: pasheva19@gmail.com / milena.pasheva@mu-varna.bg
Телефон: +35952677050

 

Биография

​Родена на 19.03.1970 г. в гр. Нова Загора, област Бургас. Завършила биология в Софийски университет “Св. Климент Охридски” през 1994 г. От 2011 г. е асистент в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика при МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”, гр. Варна.

От април 2013 г. е специализант по „Биохимия". През октомври 2016г. защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор" на тема „Проучване метаболитните ефекти на водно-алкохолни екстракти от дървесини с традиционно приложение в България".

Публикации

​Ас. Пашева има 7 публикации и 9 участия в национални и международни научни форуми. 

​1.      Pasheva, M., Nashar, M., Pavlov, D., Slavova, S., Ivanov, D., Ivanova, D. (2013). Antioxidant capacity of different woods traditionally used for coloring hard alcoholic beverages in Bulgaria. Science&Technologies, Vol. III, Number 1, Medicine, pp. 123-127.

2.      Pasheva, M., Pavlov, D., Tasinov, O., Nashar, M., Kiselova-Kaneva, Y., Ivanova, D. (2013). Cytoprotective and cytoproliferative effects of ethanol infusions from Morus nigra and Cotinus Coggygria heartwood in 3T3-L1 preadipocytes. In: Scr Sci Med, vol.45, suppl.6, 2013, pp. 25-28

 
3.      Pasheva, M.,  Nashar M., Tasinov O., Ivanova D. (2015) Effects of mulberry heartwood extract on genes related to lipid metabolism. Scr Sci Pharm, vol. 1, 2015, pp 20-25


4.      Pasheva, M., Nashar, M.,  Ivanova, D.P., Tasinov O.,Ivanova D.I. (2015) Effects of mulberry heartwood extract on the gene expression of NF-kB  and two proinflammatory cytokines in a cell culture model of oxidative stress. Science & Technologies, vol.V, Number 1, Medicine, pp.47-54


5.      Pasheva M, Nashar M, Kiselova-Kaneva Y, Ivanova D, Galunska B. Improvement of the biochemistry course for pharmacy students at the Medical University of Varna. Scripta Sci Pharm 1, 2015, 29 – 33


6.      Nazifova-Tasinova N., Tasinov O., Pasheva M., Ivanova D., Kiselova-Kaneva Y. Peripheral blood mononuclear cells isolated from normal weight and overweight subjects differentially respond to lipopolysaccharides stimulation. Наука и технологии. Съюз на учените – Стара Загора. Science and Technologies 5(1) 2015, Medicine, 282-289.


7.      Нашар М, Пашева М, Иванова Д.П., Иванова Д.Г. Влияние на етанолов извлек от дървесина на черница върху транскрипционните нива на гени свързани с оксидативния статус. Варненски медицински форум 4 (2), 2015, 66-70

Научни публикации

Отворен достъп

Член на

Съюз на учените – Варна

Асоциация на биохимичните катедри в България (АБКБ)