Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Гл. ас. Оскан Бахидинов Тасинов д.б.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, факултет „Фармация"

9002, бул. "Цар Освободител" №84, Б, ет. 6, каб. 615

Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: oskan.tasinov@gmail.com
Телефон: 677-050

 

Биография

Роден на 03.12.1986 г. в гр. Нови пазар, област Шумен. Завършил магистратура по молекулярна биология и биотехнологии в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" през 2011 г. и бакалавърска степен по молекулярна биология в Софийски университет "Св. Климент Охридски" през 2009 г. От март 2010 г. е асистент в Катедра биохимия, молекулна медицина и нутригеномика при МУ – Варна. През март 2015 г. защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор" по специалност „Биохимия" на тема „Проучване на антиоксидантното, антиобезитното и противодиабетно действие на екстракти от плодове на Sambucus ebulus in vitro и in vivo". За дисертационния си труд е награден от СУБ с грамота за научни постижения в дисертации за 2015г. От януари 2016 г. притежава специалност по „Биохимия" и от февруари същата година е назначен на длъжност главен асистент. 

Гл. ас. Тасинов има участия в 12 курса за допълнителна квалификация сред които:

 • „Molecular Nutrition and Regulation of Cardiometabolic Health" – University College Dublin;
 • „Nutrigenomics studies in humans: from epidemiology to intervention" – The European Nutrigenomics Organisation (NuGO);
 • "Scientific management: How to run your lab and projects" и „Managing biomedical research on complex questions in small research environments" – МУ-Варна и Norwegian School of Sport Sciences;
 • "Английски език" и „Немски език" – МУ-Варна.  

  Участва в екипите на 3 научни проекта от които един международен. Бенефициент е по програма за мобилност на МОН и е специализирал във високотехнологичния Изследователски център по Молекулна медицина и хронични заболявания (CIMUS, http://www.usc.es/cimus/) към университета на Сантяго де Компостела, Испания.

  Има 14 публикации и 28 участие в научни форуми от които 18 международни, като в два от тях получава втора награда за представяне на постерна презентация. Сред основните научни интереси на ас. Тасинов се открояват: проучване на субклетъчните механизми на оксидативен стрес и възпаление, молекулните механизми на инсулиновата резистентност и диабета при хора и модели на клетъчни култури, молекулярна генетика и нутригеномика.

Публикации

Има 11 публикации и 24 участия в научни форуми от които 17 международни, като в два от тях получава втора награда за представяне на постерна презентация. Сред основните научни интереси на ас. Тасинов се открояват: проучване на субклетъчните механизми на оксидативен стрес и възпаление, молекулните механизми на инсулиновата резистентност и диабета при хора и модели на клетъчни култури, молекулярна генетика и нутригеномика.

Научни публикации

Отворен достъп​

Публикации:

 1. Pasheva M., Nashar M., Tasinov О., Ivanova D. 2015. Effects of mulberry heartwood extract on genes related to lipid metabolism. Scripta Scientifica Pharmaceutica, V 1, 20-25.
 1. Ivanova D., Tasinov O., Kiselova-Kaneva Y. 2014. Improved lipid profile and increased serum antioxidant capacity in healthy volunteers after Sambucus ebulus L. fruit infusion consumption. International Journal of Food Sciences and Nutrition, V 65(6), 740-744. (IF:1,26).
 2. Pasheva M., Pavlov D., Tasinov O., Nashar M., Kiselova-Kaneva Y., Ivanova D., 2013. Cytoprotective and cytoproliferative effects of ethanol infusions from Morus nigra and Cotinus coggygria heartwood in 3T3-L1 preadipocytes. Scripta Scientifica Medica, V 45(6), 25-28.
 3. Tasinov O., Kiselova-Kaneva Y., Ivanova D. 2013. Sambucus ebulus - from traditional medicine to recent studies. Scripta Scientifica Medica, V 45 (2), 36-42.
 4. Kiselova-Kaneva Y., Tasinov O., Vankova D., Ivanova D. 2013. Changes in COX-2, iNOS and GCL gene expression in 3T3-L1 preadipocytes incubated in macrophage conditioned medium. Scripta Scientifica Medica, V 45 (2), 32-35.
 5. Tasinov O., Kiselova-Kaneva Y., Ivanova D. 2013. Sambucus ebulus L. fruit aqueous infusion modulates GCL and GPx4 gene expression. Bulgarian Journal of Agricultural Science, V 19 (2), 143-146 (IF: 0,14).
 6. Ivanova D., Tasinov O., Vankova D., Kiselova Y. 2013. Agrimonia eupatoria L. extract modulates glutamate-cysteine ligase and glutathione peroxidase expression in 3T3-L1 cells. Bulgarian Journal of Agricultural Science, V 19 (2), 171-174 (IF: 0,14).
 7. Kiselova-Kaneva Y., Tasinov O., Vankova D., Ivanova D. Ethanol induces IL-6 and TNF-α cytokine and iNOS and COX-2 enzyme gene expression in 3T3-L1 preadipocytes. Scripta Scientifica Medica, V 44 (2), 2012, 31-35.
 8. Tasinov O., Kiselova – Kaneva Y., Ivanova D. Аntioxidant activity, total poliphenol content and anthocyanins content of Sambucus ebulus L. aqueous and aqueous – ethanolic extracts depend on the type and concentration of extragent. Science & Technologies, V. 2 (1), 2012, 37-41.
 9. Ivanova D., Tasinov O., Vankova D., Kiselova-Kaneva Y. Antioxidative potential of Agrimonia eupatoria L. Science & Technologies, V.1 (1), 2011, 20-24.

Учебници и учебни помагала:

 1. Галунска Б., Иванова Д., Ванкова Д., Тасинов О. Ръководство по биохимия за студенти по дентална медицина", Медицински университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна, 2012. с. 164. ISBN 978-954-9685-67-1

Глави от книги:

 1. Ivanova D., Nashar M., Kiselova-Kaneva Y., Tasinov O., Vankova D., Nazifova-Tasinova N. The Impact of Human Intervention Studies on the Evaluation of Medicinal Plant Antioxidant and Anti-Inflammatory Activities. In "Human Health and Nutrition: New Research". Ed. S.M. Ostojic. Hauppauge NY, USA, Nova Science Publishers, 2015, 145-166. ISBN:978-1-63482-853-6

Член на

 • Европейска асоциация по нутригеномика (NuGO);
 • Федерацията на европейските биохимични дружества (FEBS);
 • СУБ – Секция Биохимия, биофизика и молекулярна биология;
 • Съюза на учените във Варна;
 • Асоциация на биохимичните катедри в България (АБКБ).