Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Гл. ас. Оскан Бахидинов Тасинов д.б.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, факултет „Фармация"

9002, бул. "Цар Освободител" №84, Б, ет. 6, каб. 615

Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: oskan.tasinov@gmail.com
Телефон: 677-050

 

Биография

Образование:

Медицински университет "проф. д-р Параскев Стоянов"-Варна, придобита специалност „Биохимия", 01.01.2016

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", магистър „Mолекулярна биология и биотехнологии", 09. 2009-03. 2011г.

Софийски университет "Св. Климент Охридски", бакалавър „Mолекулярна биология", 09. 2005 – 07. 2009г.

Придобити научни степени и заемани академични длъжности:

Медицински университет "проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, Образователна и научна степен "Доктор"- 23.03.2015г.  

Академични длъжности "главен асистент " - от 10.02.2016г.

Академични длъжности "асистент" – 01.03.2010 – 10.02.2016г.

Области на професионален интерес:

Субклетъчните механизми на оксидативен стрес и възпаление; Молекулни механизми на инсулиновата резистентност и диабета при хора и модели на клетъчни култури; Молекулярна биология, биохимия, молекулярна генетика, нутригеномика, транскриптомика, протеомика.

Членство в научни организации:

NuGO – Европейската организация по нутригеномика (от 2010 г.)

FEBS – Федерацията на европейските биохимични дружества (от 2013 г.)

СУБ – секция Биохимия, биофизика и молекулярна биология (от 2013 г.)

Съюз на учените, клон Варна (от 2012 г.)

АБКБ – Асоциация на биохимичните катедри в България (от 2010 г.)  

Специализации и работа в чужбина:

Испания, Сантяго де Компостела, Университета на Сантяго де Компостела  Научено-изследователски Център по Молекулна медицина и Хронични заболявания (CIMUS), ръководители проф. д-р Рубен Ногиерес и проф. Карлос Диегес, един месец, 25 Януари – 25 Февруари 2014 г.

United Kingdom, Cirencester, Homeopathy at Wellie Level, Abbey Home Farm, "Homeopathy for farmers, vets and scientists" / "Хомеопатия за фермери, ветеринари и учени" 05 – 10 November 2017

Austria, Graz, Medical University of Graz, Institute of Pathology, comprehensive course "Advances in diagnostic molecular pathology", 13 July – 14 July 2015

Ireland, Dublin, University College Dublin, comprehensive training "Molecular Nutrition & Regulation of Cardiometabolic Health", 02 June – 04 June 2015

Italy, Napoli, Castellemmare di Stabia, The European Nutrigenomics Organisation (NuGO), post-graduate course, "Nutrigenomics studies in humans: from epidemiology to intervention", 07 – 09 September 2014

Научно - изследователска активност

Изследване на биологичните ефекти на медицински растения, сред които Sambucus ebulus, Morus nigra, Agrimonia eupatoria при интервенции със здрави доброволци и експериментални модели на оксидативен стрес и липополизахарид стимулиран възпалителен отговор при преадипоцитни и макрофажни клетъчни култури. Анализиране на молекулните механизми на цитопротективното, имуниостимулиращо, противовъзпалително, антиоксидатно, инсулиноподобно и антиобезитно действие на водни и водно-алкохолни екстракти от медицински растения. Анализиране и оценка на биохимичните изменения и измененията в транскрипционните нива на избрани молекулни и молекулно-генетични маркери, чрез прилагане на съвременни молекулярно биологични методи, като ELISA, Western blot, Real Time PCR за анализ на генна експресия и мутационен статус (SNP).

Анализиране на генната експресия на белтъци, miRNA и circRNA, чрез молекулярно биологични методи, като потенциални предиктивни и прогностично-диагностични молекулярни маркери в плазма и биопсичен материал на пациенти с колоректален карцином.

Изследване на ефекта на някои цианотоксини отделяни при цъфтежа на цианопрокариоти върху честотата на ракови заболявания в българската популация. Оценка на цитотоксичността на цианотоксини при култивирани човешки епидермални клетъчни линии.

Изследване на молекулните механизми на имуностимулиращото и цитопротективно действия на хомеопатичен монопрепарат Ferrum phosforicum D6 в експериментални модели на миши преадипоцитни и макрофажни клетъчни култури, в условия на оксидативен стрес и възпалителен отговор.

Оптимизиране на методи за изолиране на интактна РНК от култивирани човешки и миши клетъчни линии, от свеж тъканен материал и биопсичен материал от тъкан фиксирана във формалин и съхранена във парафин за ефективно приложение в последващ транскрипционен анализ. Апробиране на експериментални модели при миши клетъни култури и такива получени от изолирани човешки периферни мононуклеарни клетки (PBMC).

Участие в договори, проекти, програми

Проекти финансирани от български източници:

 1. ПР вх. №Н13/41 договор ДН13/9 от 15.12.2017 г. „Цианопрокариоти – нов потенциален рисков фактор за злокачествени заболявания в България?", по Фонд "Научни изследвания" на МОН, конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017г. Научен ръководител проф. дбн Мая Стойнева-Гертнер, за периода 2017-2020г. с бюджет 120 000 лв. – част от научния колектив, постдокторант.
 2. ПР №17020, договор № ФМН-41/18.12.2017 г. „Получаване на богат на антоцианини екстракт от плодове на бъзак (Sambucus ebulus) и охарактеризиране на биологичната му активност във връзка с установяване на адаптогенен потенциал с оглед използването му като суровина при производство на храни и лечебни средства", по Фонд „Наука" на МУ-Варна. Научен ръководител доц. Йоана Киселова-Кънева, дб., за периода 2018-2020г., с бюджет 7000лв. – част от научния колектив, постдокторант.
 3. ПР №17019, договор № ФМН-53/18.12.2017 г. „Изследване на единични нуклеотидни полиморфизми в некодиращи РНК-и при пациенти с колеректален карцином с цел идентифициране на нови диагностични, прогностични и предиктивни биомаркери за българската популация", по Фонд "Наука" на МУ – Варна. Научен ръководител доц. Мария Атанасова Раданова, д.б., за периода 2018-2020г. с бюджет 49 928,79 лв. – част от научния колектив, постдокторант.
 4. ПР №17015, договор № ФМН-42/18.12.2017 г. „Проучване ефектите на сяра-съдържащи минерални води върху метаболизма на сяра при хора", по Фонд „Наука" на МУ-Варна. Научен ръководител доц. Милка Аспарухова Нашар, дф., за периода 2018-2019г. с бюджет 7000лв. – част от научния колектив, постдокторант.
 5. Проект: вх. № Н 01/42 от 03.09.16. "Проучване на молекулните механизми на действие на сяра съдържащи минерални води от Варненския басейн върху човешкия метаболизъм с оглед използването им като лечебно-питейно средство", фонд Научни Изследвания на МОН, конкурс за финансиране на фундаментални научни изследванияр - 2016г. Научен ръководител проф. дбн Диана Георгиева Иванова, за периода 2017-2019г. – част от научния колектив. част от научния колектив, постдокторант.
 6. Проект №16020, договор № НИ-3/5.12.2016г. „Проучване на генната експресия на някои слабо проучени белтъци и микро РНКи с оглед на приложението им като молекулярни маркери при пациенти с колоректален карцином", проект по Фонд „Наука" на МУ-Варна. Научен ръководител гл. ас. Оскан Тасинов, дб, за периода от 2016-2017г. – част от научния колектив, постдокторант.
 7. Проект с договор №15005, договор № ФМН-87/21.12.2015 – инфраструктурeн проект „Създаване на инфраструктура за контролирана концентрация на биологично активни вещества от природни продукти ", финансиран от фонд "Наука" при МУ – Варна. Ръководител на проекта проф. Бистра Галунска, дх, за периода 2015-2016г. – част от научния колектив, докторант.
 8. Проект Договор №14013/18.12.2014, Анекс №1/18.12.2015 „Проучване терапевтичния потенциал на дървесина от черна черница като ресурс за фармацевтичната индустрия", проект по Фонд „Медицинска Наука" на МУ-Варна. Научен ръководител проф. дбн Диана Георгиева Иванова, за периода от 2015-2016г. – част от научния колектив.

Финансирани от външни за България източници:

 1. Проект: КВВЕ.2011.2.2-02 „New technologies and tools and their potential application to nutrition research", финансиран по VІІ Рамкова програма на Европейския съюз, за периода от 2012-2015г. – част от научния колекти.
 2. Проект: „Изследване влиянието на екстракт от Sambucus ebulus L. (Бъзак) върху нивата на енергийни маркери, свързани със липогенезата и инсулинова чувствителност". Финансиран със стипендия на МОН, по проект ПРОЕКТ „Наука-бизнес" BG051PO001-3.3.05-0001, по ОП „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Едномесечно обучение/специализация във високотехнологичен научено-изследователски център по Молекулна медицина и хронични заболявания (CIMUS), към университета на Сантяго де Компостела, Испания, под прякото ръководство на проф. д-р Рубен Ногиерес и проф. Карлос Диегес, 25.01-25.02.2014г. – бенефициент.

Публикации


Има 11 публикации и 24 участия в научни форуми от които 17 международни, като в два от тях получава втора награда за представяне на постерна презентация. Сред основните научни интереси на ас. Тасинов се открояват: проучване на субклетъчните механизми на оксидативен стрес и възпаление, молекулните механизми на инсулиновата резистентност и диабета при хора и модели на клетъчни култури, молекулярна генетика и нутригеномика.

Отворен достъп​

Публикации:

 1. Pasheva M., Nashar M., Tasinov О., Ivanova D. 2015. Effects of mulberry heartwood extract on genes related to lipid metabolism. Scripta Scientifica Pharmaceutica, V 1, 20-25.
 1. Ivanova D., Tasinov O., Kiselova-Kaneva Y. 2014. Improved lipid profile and increased serum antioxidant capacity in healthy volunteers after Sambucus ebulus L. fruit infusion consumption. International Journal of Food Sciences and Nutrition, V 65(6), 740-744. (IF:1,26).
 2. Pasheva M., Pavlov D., Tasinov O., Nashar M., Kiselova-Kaneva Y., Ivanova D., 2013. Cytoprotective and cytoproliferative effects of ethanol infusions from Morus nigra and Cotinus coggygria heartwood in 3T3-L1 preadipocytes. Scripta Scientifica Medica, V 45(6), 25-28.
 3. Tasinov O., Kiselova-Kaneva Y., Ivanova D. 2013. Sambucus ebulus - from traditional medicine to recent studies. Scripta Scientifica Medica, V 45 (2), 36-42.
 4. Kiselova-Kaneva Y., Tasinov O., Vankova D., Ivanova D. 2013. Changes in COX-2, iNOS and GCL gene expression in 3T3-L1 preadipocytes incubated in macrophage conditioned medium. Scripta Scientifica Medica, V 45 (2), 32-35.
 5. Tasinov O., Kiselova-Kaneva Y., Ivanova D. 2013. Sambucus ebulus L. fruit aqueous infusion modulates GCL and GPx4 gene expression. Bulgarian Journal of Agricultural Science, V 19 (2), 143-146 (IF: 0,14).
 6. Ivanova D., Tasinov O., Vankova D., Kiselova Y. 2013. Agrimonia eupatoria L. extract modulates glutamate-cysteine ligase and glutathione peroxidase expression in 3T3-L1 cells. Bulgarian Journal of Agricultural Science, V 19 (2), 171-174 (IF: 0,14).
 7. Kiselova-Kaneva Y., Tasinov O., Vankova D., Ivanova D. Ethanol induces IL-6 and TNF-α cytokine and iNOS and COX-2 enzyme gene expression in 3T3-L1 preadipocytes. Scripta Scientifica Medica, V 44 (2), 2012, 31-35.
 8. Tasinov O., Kiselova – Kaneva Y., Ivanova D. Аntioxidant activity, total poliphenol content and anthocyanins content of Sambucus ebulus L. aqueous and aqueous – ethanolic extracts depend on the type and concentration of extragent. Science & Technologies, V. 2 (1), 2012, 37-41.
 9. Ivanova D., Tasinov O., Vankova D., Kiselova-Kaneva Y. Antioxidative potential of Agrimonia eupatoria L. Science & Technologies, V.1 (1), 2011, 20-24.

Учебници и учебни помагала:

 1. Галунска Б., Иванова Д., Ванкова Д., Тасинов О. Ръководство по биохимия за студенти по дентална медицина", Медицински университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна, 2012. с. 164. ISBN 978-954-9685-67-1

Глави от книги:

 1. Ivanova D., Nashar M., Kiselova-Kaneva Y., Tasinov O., Vankova D., Nazifova-Tasinova N. The Impact of Human Intervention Studies on the Evaluation of Medicinal Plant Antioxidant and Anti-Inflammatory Activities. In "Human Health and Nutrition: New Research". Ed. S.M. Ostojic. Hauppauge NY, USA, Nova Science Publishers, 2015, 145-166. ISBN:978-1-63482-853-6

Член на

 • Европейска асоциация по нутригеномика (NuGO);
 • Федерацията на европейските биохимични дружества (FEBS);
 • СУБ – Секция Биохимия, биофизика и молекулярна биология;
 • Съюза на учените във Варна;
 • Асоциация на биохимичните катедри в България (АБКБ).