Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Доц. Галина Руменова Петрова д.и.

Факултет по Фармация, бул. "Цар Освободител" № 84Б, етаж 8, кабинет 805


Катедра: Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт
УС: Социална фармация
Е-поща: galina.petrova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Дата и място на раждане:

28.12.1976 г., гр. Варна

Образование:

СОУ „Св. Климент Охридски" гр. Дългопол – 1990-1994 г.

Магистърска програма по здравен мениджмънт в Медицински университет „Проф.д-р П. Стоянов" гр. Варна – 1997 – 2002г.

Специализации:

Икономика на здравеопазването  към МУ "Проф.д-р П. Стоянов" гр. Варна – 2007 г.

Академично развитие:

Доктор по икономика в катедра "Икономика и управление на здравеопазването", научна специалност  "Организация и управление извън сферата на материалното производство" - МУ-Варна – 2012г.

Академични позиции:

Асистент в Катедрата по „Икономика и управление на здравеопазването"  - 2008 г.

Гл.асистент в Катедрата по „Икономика и управление на здравеопазването" - 2013 г.

Доцент в Катедрата по фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт -  2015 г.

Преподавателска дейност:

Лекции по Стратегическо управление и контролинг, Здравен и социален маркетинг, Интегрирани грижи, Организационно поведение, Управление на човешки ресурси  в магистърската програма по Здравен мениджмънт;

Лекции по Управление на продажбите, Управление на фармацевтичните организации в динамична среда, Дистрибуционна политика на лекарствени продукти и логистика, Управление на човешки ресурси, в магистърската програма по Фармацевтичен мениджмънт;

Лекции и семинарни упражнения по Интегрирани грижи, Рекреативен мениджмънт и Организационно поведение в магистърската програма по Морелечение, рехабилитация, уелнес и СПА;

Лекции по фармацевтичен маркетинг, фармацевтични грижи в специалност Фармация

Семинарни упражнения по Организационно поведение, Рекреативен мениджмънт, Управление на човешки ресурси в бакалавърската програма по Здравен мениджмънт;

Семинарни упражнения по Организационно поведение в магистърската програма по Здравни грижи;

Лектор в курсове за обучение и следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт.

Участие в проекти:

ІІІ Фаза ФАР, Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи - BG 2006/018-343.01.01-2.42 «Дневен център за възрастни хора на пенсионна възраст в община Долни чифлик»

ІІІ Фаза ФАР, Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи - BG 2006/018-343.01.01-1.19 «Създаване и функциониране на "Център за социална рехабилитация и интеграция за деца в неравностойно положение на възраст от 7 до 18 години» в град Варна Сдружение „ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ" Варна

Проект BG051PO001-3.3.06-028  "Повишаване на научния потенциал и възможностите за кариерно развитие в областта на медицината, здравеопазването и биотехнологиите" по ОП „Човешки ресурси"

Проект BG051PO001-5.1.04-0018-C0001 "Създаване на звено за иновативно предоставяне на услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в подкрепа на нуждаещите се жители на община Долни Чифлик", ОП  "Развитие на човешките ресурси"

Проект ESF 1109-03-02002 „БЧК в помощ на трудовата интеграция чрез професионална квалификация" ОП „Развитие на човешките ресурси"

Проект № BG05PO001-3.1.09-0013 „Създаване на съвременна система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов" Варна

Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики"  по ОП „Развитие на човешките ресурси" – академичен наставник на 6 студента

Проект Общи действия за планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването (Joint Action), финансиран по програма „Здраве" на Европейската комисия

Публикации


Научни публикации​​

Отворен достъп​

Над 50 публикации в България и чужбина и 16 участия в български и международни научни конференции. Основните научни разработки са в областта на интегрираните грижи при хронични заболявания (диабет, ССЗ, остеоартроза и др.), здравен туризъм, СПА, уелнес и други.


Научни публикации

 1. Монографии и книги

Петрова, Г. Интегрирани грижи. Съвременни подходи за здравни, фармацевтични и социални грижи в областта на хроничните заболявания. Стено, Варна, 2015


Статии

 1. Петрова Г., Костадинова Т., Ненова Г., Предимства и недостатъци на интегрираните грижи при пациенти с артроза - международни практики, Варненски медицински форум, т. 3, 2014, приложение 2; 253-257
 2. Тонева Л., Г. Петрова, Т.Костадинова,  Възможности за развитие на интегрирани грижи в Община Разград, Здравна икономика и мениджмънт, бр. 3 (53), 2014
 3. Мавродинова С., Т. Костадинова, Г.Петрова, Фактори, оказващи влияние върху избора на опаковка при покупка на лекарства в таблетна форма, без лекарско предписание, Здравна икономика и мениджмънт, бр. 4 (54), 2014
 4. Мавродинова С., Т.Костадинова, Г.Петрова, Влияние на опаковките на лекарствата върху тяхното потребление, Здравна икономика и мениджмънт, бр. 4 (54), 2014
 5. Petrova G., T.Kostadinova, L. Burgazlieva, Distribution policy characteristics of the wholesaler with drugs, Scripta Scientifica Pharmaceutica, vol. 1, 2015, pp. 72-76
 6. Petrova G., T.Kostadinova, St. Yordanova, Specifics of the distribution services and market position of Sopharma Trading AD, Scripta Scientifica Pharmaceutica, vol. 1, 2015, pp. 68-71
 7. Yordanova S., G. Petrova, J.Kolev, T. Kostadinova, Market analysis of medicinal products for treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH), Scripta Scientifica Pharmaceutica, vol. 1, 2015, pp. 64-67
 8. Баева Е., Г. Петрова, Т. Костадинова, Нагласи и готовност за провеждане на промяна в МБАЛ „Добрич" АД, Варненски медицински форум, т. 4, бр.1, 2015
 9. Петрова Г., Т.Костадинова, Характеристика на услугите в СПА и Уелнес центровете на дестинация Варна, Варненски медицински форум, т. 4, бр. 1, 2015,
 10. Petrova G., T. Kostadinova, F.Petrova, E. Georgieva,  Application of the principles of integrated care in Department of Endocrinology and metabolism diseases at the Hospital "St. Marina" Varna,  Scripta Scientifica Salutis Pubicae, vol. 1, 2015
 11. Yordanova S., G. Petrova, T. Kostadinova, J.Kolev,  Medical doctors' attitudes towards prescribing drug treatment for benign prostatic hyperplasia, Scripta Scientifica Salutis Pubicae, vol. 1, 2015
 12. Петрова Г., Т.Костадинова, Л. Тонева,   Потребности от интегрирани грижи на пациентите с хронични заболявания в Община Разград, Социална медицина, бр.1, 2015, 11-13
 13. Костадинова Т., Г. Петрова, Д. Панайотова, Добри практики за интегрирани грижи в областта на кардиологията и кардиохирургията, Социална медицина, бр.1, 2015, 13-15
 14. Марковска В., Г. Петрова, Т. Костадинова, Удовлетвореност на чуждестранните туристи от услугата „Здравен туризъм" в регион Варна, Социална медицина, бр.1, 2015, 16-19
 15. Петрова Г., М. Милков, Т. Костадинова, А. Докова, Интегрирани грижи – теоретични постановки и възможности за прилагането им при лечение на сънната апнея, International Bulletin of Otorhinolaryngology, Варна, Стено, бр.1, 2015
 16. Georgieva Е, G. Petrova, T. Kostadinova, Consumer's satisfaction of medical laboratory services in outpatient care in Municipality Varna, Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers) 2015, vol. 21, issue 3
 17. Petrova G, T. Kostadinova, Georgieva Е, Possible benefits for the Health System of the implementation of Integrated Care, Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers) 2015, vol. 21, issue 3
 18. Georgieva E., G.Petrova, T. Kostadinova, S. Pavlova,  Current trends in the practice of laboratory medicine, Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers) 2015, vol. 21, issue 3
 19. Petrova G, G. Nenova, K. Mihov, Sv. Dobrilov, T. Kostadinova, Role of multidisciplinary teams for integrated care in the surgical treatment of osteoarthritis Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers) 2015, vol. 21, issue 3
 20. Georgieva E, G. Petrova, Т. Kostadinova, Attitudes and willingness to use medical - laboratory services in Municipality Varna,  Международный научный журнал Общество Науки и Творчества, Выпуск №5 (2015), 79-86
 21. Petrova G.,  Т. Kostadinova,  N. Teneva, E. Georgieva, Opportunities for the development of Integrated care in Bulgaria, Международный научный журнал Общество Науки и Творчества, Выпуск №5 (2015), 336-343
 22. Milev M, G. Petrova, E. Georgieva, T. Kostadinova, D. Angelova, Application of integrated marketing communications in the dental laboratory practice – overview, Electronic International Interdisciplinary Conference - EIIC, 2015, Volume 4, Issue 1,  Thomson, Zilina, Slovakia
 23. Georgieva E, G. Petrova, S. Borisova, M. Boncheva, T. Kostadinova, M. Milev, Level of prior preparation and instructions of the patient about a forthcoming medical laboratory examination, Electronic International Interdisciplinary Conference -  EIIC, 2015, Volume 4, Issue 1,  Thomson, Zilina, Slovakia
 24.  Angelova D, G. Petrova, S. Angelova, T. Kostadinova, Impact of the organisation strategy on project management, Electronic International Interdisciplinary Conference - EIIC, 2015, Volume 4, Issue 1, Thomson, Zilina, Slovakia
 25. Костадинова Т., Г. Петрова, Проблематиката социален асистент в контекста на социалните услуги в общността, сп. Здравна икономика и  мениджмънт, бр.1, 2014
 26. Керековска Д., Г. Петрова, Ж. Рангелова, Анализ на елементите на организационната култура на МБАЛ „Велики Преслав" ЕООД, сп. Диалог, Свищов, бр.3, 2015

Член на

Член на асоциация на контролерите в България (АКБ)