Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Учебна дейност в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика

В Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика се преподават дисциплините:

 • „Биохимия" за студенти по медицина, дентална медицина и фармация (вкл. с преподаване на английски език)
 • „Биохимия" за специалност „Помощник фармацевт" и „Биохимия и патобиохимия" за специалност „Медицински лаборант" към Медицински колеж при МУ-Варна,
 • СИД „Молекулярна биология в медицината" за специалност „Медицина"
 • СИД „Функционални храни и нутрацевтици"за специалност „Фармация".
 • СИД „Високоефективна течна хромматография на биологично-активни вещества"за специалност „Фармация".
 • СИД „Омиковите науки във фармацията" за специалност „Фармация".
Благодарение на съвместен проект с Университета в Дънди, Великобритания, финансиран от Британския Съвет, в катедрата постепенно са въведени иновационни методи в обучението по биохимия, включващи работа по групи и студентски презентации върху клинично-ориентирани задачи и въпроси за дискусия. Въведени са нови форми на текущ контрол. Лекциите, семинарите и практическите занятия се провеждат в модерни, високо-технологично оборудвани аудитории, зали и лаборатории.

Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика е база за следдипломно обучение по биохимия.


Учебници и учебни помагала на преподаватели от Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика:

 1. Ivanova D, Kiselova-Kaneva Y, Galunska B, Nashar M, Vankova D. A handbook of biochemistry. Review study questions and laboratory manuals-a clinical approach. Publ. Ris Varna Ltd. p. 174, ISBN 978-954-8165-18-1, 2015
 2. Иванова Д, Галунска Б, Назифова Н, Киселова-Кънева Й. „Задачи и практически упражнения по биохимия", Ръководство за студенти по фармация. © Мeдицински университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна, с. – 88. ISBN 978-954-9685-74-9, 2012
 3. Галунска Б, Иванова Д, Ванкова Д, Тасинов О. „Ръководство по биохимия" за студенти по дентална медицина. © Мeдицински университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна, с. – 130. ISBN 978-954-9685-67-1, 2012
 4. Герова, Д., Б. Галунска, М. Желязкова-Савова, Д. Паскалев. Витамин D: отвъд рубикона на рахита. Изд. "Стено", Варна, с. – 71. ISBN 978-954-449-579-4. 2012.
 5. Иванова, Д, Галунска Б, Нашар М, Павлов Д. „Задачи и практически упражнения по биохимия", Ръководство за студенти по медицина. © Мeдицински университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна, с. – 164. ISBN 978-954-9685-59-6, 2011
 6. Галунска, Б, Т. Янкова, Д. Паскалев, Т. Червенков. Биохимични аспекти на някои заболявания – 28 клинични случая. изд. "Спектра"- Варна, 2008
 7. Янкова, Т, Д. Герова. Биохимия в схеми. Варна, Медицински университет, 2004. 276 с.
 8. Галунска, Б, Д. Герова, Д. Иванова, Т. Червенков, Т. Манолова. Тестове по биохимия. Под ред. на Т. Янкова. Варна, Медицински университет, 2002, 191 с.
 9. Иванова, Д. Основен курс по молекулярна биология в медицината. Варна, Медицински университет, 2003. 111 с.
 10. Калицин, Д, К. Данчева, Р. Василева-Стайкова. Ръководство за практически упражнения по биохимия. София, Наука и изкуство, 1980. 153с.
 11. Калицин, Д, К. Данчева. Биохимия. София, Наука и изкуство, 1984. 669 с.
 12. Ръководство за практически упражнения по биохимия. Под ред. на Д. Калицин, София, Медицина и физкултура, 1973. 189 с.