Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Проф. д-р Снежа Златева Златева д.м.


Катедра: Фармакология, токсикология и фармакотерапия
УС:
Е-поща: snezha.zlateva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

​Родена на 26.02.1958 г. гр. Малко Търново. Завършва медицина във ВМИ - Варна (1982г). От 1989 г.има придобита специалност по вътрешни болести, през 1996 г. по клинична токсикология, а през 2014 г. по здравен мениджмънт. Работи като участъков лекар в гр. Айтос (1982 -1984 г.), като цехов лекар и токсиколог на Содови заводи гр. Девня (1984 – 1986 г.), като ординатор във Вътрешно отделение на Окръжна болница, гр. Варна (1986 – 1991 г.), като асистент в Клиника по токсикология на ВМА МБАЛ Варна от 1991 до 2012 г. Придобива образователна и научна степен "доктор" по научната специалност  „ токсикология"  през 2005 г. От 2010 г. е доцент по научната специалност „токсикология". Ръководител е на Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии към ВМА МБАЛ-Варна от 2007 година до сега. От 2016 г. е доцент към към МУ Варна във Факултета по фармация, Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия". 

Публикации

​До сега има 247 научни разработки, 36 от тях свързани с дисертацията. Реалните публикации са 69, а 178 са участията в национални и международни научни форуми. Дисертационният труд "Проучване върху кожните промени при екзотоксични коми" обстойно описва клиничната и хистопатологична характеристика кожните лезии при отравяния, посочват  се рисковите фактори за тяхното възникване, изяснява се патогеничната връзка на кожните лезии с острия токсикологичен процес и със способността на кожните тъкани (предимно епидермис, потни жлези и космени фоликули) да метаболизират токсините, което води до наблюдаваните увреждания по епидермис, дерма и подлежаща мускулатура. В кли​ничен аспект, проучването допринася за асоцииране на кожно-дистрофичния синдром, не само с барбитурови интоксикации (известно до сега), а и с редица други психотропни медикаменти, пестициди, наркотични вещества, алкохол, СО и други церебротоксични нокси. Останалите научни публикации са свързани с остри медикаментозни отравяния, различни битови отрови, отравяния с растения и животни.  Води лекционен курс по морска токсикология в МУ. Редица публикации и съобщения се отнасят до епидемиологични и клинични изследвания свързани с наркотичните вещества, някои методи на лечение като  хипербарна оксигенация в токсикологичната практика и оценка на различни извънбъбречни методи на детоксикация.

Списък на реално отпечатани публикации (1993-2016г.)​

Член на

​Член е на Български Лекарски Съюз, председател на дружеството на лекарите във  ВМА МБАЛ Варна, член на управителния съвет на Регионална колегия на БЛС Варна от 2015 г.. Член е на Българско дружество по клинична токсикология, на Българското токсикологично дружество, Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина. От 2014 г. е републикански консултант по клинична токсикология за Североизточна България. Член е на Общинския и Областния съвет по наркотични вещества в гр. Варна от 2011 г. Ръководи неправителствените организации Фондация „Суицидопревенция" и Сдружение „Живот без алкохол" от 2009 година. Управител е на ЦСРИ за лечение на хора злоупотребяващи с алкохол и зависими от 2014 година. Дейността е свързана с изпълнение на 11 общински проекти, отнасящи се до превенция на суицидното поведение, алкохолната зависимост и употреба на психоактивни вещества при деца и млади хора и реинтегриране на пострадалите в обществото.