Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Учебна дейност

В Катедрата по Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт се преподават дисциплините:

•   „Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ" за студенти по “Фармация” от ОКС „Магистър" – лекции и упражнения;
•   „Социална фармация и фармацевтично законодателство" за студенти по “Фармация” от ОКС „Магистър" – лекции и упражнения;
•   „Фармакоикономика" за студенти по “Фармация” от ОКС „Магистър" – лекции и упражнения;
•   „Медицински изделия" за студенти по “Фармация” от ОКС „Магистър" – лекции и упражнения;
•   „Фармацевтични грижи" за студенти по “Фармация” от ОКС „Магистър" – лекции и упражнения;
•   „История на фармацията" за студенти по “Фармация” от ОКС „Магистър" – лекции;
•   „Фармацевтичен маркетинг“ СИД за студенти по “Фармация” от ОКС  „Магистър" – лекции и упражнения;


Катедрата е отговорна за провеждането на следните държавните изпити на студентите по “Фармация” от ОКС „Магистър":

  •  „Социална фармация и фармацевтично законодателство"
  •  Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ"

Катедрата по Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт взима активно участие и провежда разнообразни СДО курсове и модули по различни теми при осъществяването на програмите за специализанти:

• магистър фармацевти, специализиращи специалност «Организация и икономика на дистрибуторската и аптечна практика»;

• магистър фармацевти, специализиращи по специалност «Организация и икономика на фармацевтичното производство»;

•  магистър фармацевти, специализиращи по специалност «Клинична фармация»;

•  магистър фармацевти, специализиращи по специалност «Болнична фармация»;

•  магистър фармацевти, специализиращи по специалност «Фармакология и фармакотерапия».

Катедрата осъществява също:

•  Краткотрайни тематични курсове в рамките на “продължаващото обучение за магистър фармацевти”.
•  Индивидуални платени курсове и обучения съгласно план-графика утвърден за МУ-Варна


Учебници и учебни помагала:


1.    Веков Т, Е. Григоров, Н. Велева, С. Джамбазов. Оценки на лекарствени терапии. Теория и практика. Учебник, МУ – Плевен, 2015, 336 с. ISBN 978-954-756-163-2

2.    Гетов И, Е. Насева, Х. Лебанова, Е. Григоров. Фармакоепидемиология. Учебник, Екопринт, София, 2013, 203 с. ISBN 978-954-92284-9-6

3.    Григоров Е. Медицински изделия – правно регулиране в България. Медицински Университет-Варна, София, 2015, 120 с. ISBN 978-619-7137-23-1

4.    Григоров Е. Медицински изделия – сборник тестове. Таурус Адветайзинг ООД, София, 2011, 114 с. ISBN 978-954-92967-4-7

5.    Димитров Д, А. Цветкова, А. Тодорова. Ръководство по Социална фармация и фармацевтично законодателство. София, Медицина и физкултура, 2011, 208 с. ISBN 978-954-420-294-1

6.    Петрова Г, М. Стефанова, И. Гетов, В. Петкова, Т. Бенишева, А. Стоименова, А. Савова, М. Манова, А. Иванова, Е. Григоров, С. Йорданова. Cоциална фармация и фармацевтично законодателство. Учебник, Инфофарма ЕООД, София, 2010, 344 с. ISBN 978-954-92652-1-7

7.    Petrova G, V. Petkova, I. Getov, A. Stoimenova, M. Manova, A. Savova, E. Grigorov, S. Jordanova. Social Pharmacy and Pharmaceutical legislation - lecturеs notes and practicals. Handbook, MU-Sofia, Sofia, 2012, p.150. ISBN 978-954-9318-18-0

8.    Iliyan Kolev, Lyudmila Ivanova, Leni Markova, Anelia Dimitrova, Cyril Popov, Margarita D. Apostolova, Osteoporosis: A look at the future. (book chapter № 33) in "Osteoporosis" (Dr. Yannis Dionyssiotis, MD, PhD, FEBPRM, ed.), (2012) pp. 667-694,  InTech, Croatia ISBN 978-953-51-0026-3.