Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Учебна дейност

В Катедрата по Фармацевтична химия се преподават дисциплините:

•   „Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ" за студенти по "Фармация" от ОКС „Магистър" – лекции и упражнения;

•   „Органична химия" за студенти по "Фармация" от ОКС „Магистър" , за студенти по „Дентална медицина" от ОКС" Магистър", за студенти „Помощник фармацевт" от ОКС „Професионален бакалавър" -  лекции и упражнения;

Катедрата е отговорна за провеждането на държавния изпит на студентите по "Фармация" от ОКС „Магистър":

 •  „Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ"

  Катедрата по Фармацевтична химия взима активно участие и провежда СДО курсове и модули по различни теми при осъществяването на програмите за специализанти.

  Катедрата осъществява също:

  •  Краткотрайни тематични курсове в рамките на "продължаващото обучение за магистър фармацевти";

  •  Индивидуални платени курсове и обучения съгласно план-графика утвърден за МУ-Варна;

  Учебници и учебни помагала:
 1. С. Георгиева, Н. Агова, М. Георгиева, Ал. Златков, „Тестови задачи по Фармацевтична химия за студенти по фармация" – Издателство на Медицински Университет Варна 2018
 2. Р. Черкезова, Т. Христова, „Ръководство по Органична химия за студенти Фармация" – Издателство на Медицински Университет – Варна 2018 г.