Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Учебна дейност

В Катедра Фармакология, токсикология и фармакотерапия към Факултет по фармация предметите „Фармакология" и „Токсикология" са основни профилни учебни дисциплина за обучение на студенти – магистри по специалност „Фармация" и професионални бакалаври по специалността „Помощник фармацевт", а предметът „Фармакология" и за професионални бакалаври по специалностите „Медицински лаборант" и „Рентгенов лаборант". В Катедра Фармакология, токсикология и фармакотерапия се провежда обучение и по „Клинична токсикология" на студенти магистри по специалността „Медицина". Обучението по тези предмети се провежда от доц. д-р М. Георгиева, доц. д-р П. Маринов, д. м., доц. Ю. Събева, д. м. и асистентите от Катедра Фармакология, токсикология и фармакотерапия.
Тъй като фармакологията се явява основа на съвременната фармакотерапия в Катедра Фармакология, токсикология и фармакотерапия студентите от специалност „Фармация" се обучават и по учебната дисциплина „Фармакотерапия". Обучението се провежда от доц. д-р М. Георгиева, д. м., доц. д-р П. Маринов, д. м. и асистентите от Катедра Фармакология, токсикология и фармакотерапия.
В програмата за обучение на студентите от Фаултета по фармация, под форма на свободно избираеми дисциплини (СИД), са включени:
- СИД „Наркомании" – за студентите от V курс. Има за цел да предостави актуална информация за съвременните схващания и механизмите на развитие на явленията зависимост и толерантност, причинени от основни групи психоактивни вещества; видовете токсикомании; начините за лечение и най-вече за превенция на различни видове зависимости, а така също възможностите за предотвратяване на нежелани лекарствени ефекти/реакции и други. Ръководител на СИД е доц. д-р М. Георгиева, д. м.
- СИД „Дерматофармакология и козметология" – за студенти от III, IV и V курс. Целта на обучението е, на база получената вече фундаментална и специална подготовка, студентите, съобразно бъдещата им професионална реализация, да се запознаят с проблемите, свързани с употребата на различни видове дерматологични и козметични средства, рeспективно с тяхната специфика на приложение у нас. Ръководител на СИД е доц. д-р М. Георгиева, д. м.
 
Основна цел на обучението на студентите по профилните дисциплини „Фармакология", „Токсикология" и „Фармакотерапия" е придобиването на знания и умения свързани с:

 • Общите фармакокинетични и фармакодинамични принципи и закономерности на лекарствените продукти при постъпването им в организма;
 • Факторите от страна на лекарството, организма и околната среда, повлияващи фармакокинетиката и фармакодинамиката на лекарствата;
 • Специфичните фармакологични характеристики на отделните лекарствени групи, включваща техните действия и ефекти, нежелани лекарствени реакции и фармацевтична лекарствена безопасност, основни показания, противопоказания и лекарствени взаимодействия;
 • Принципите на рационалната фармакотерапия и стратегията за координиран контрол върху болестния процес, с акценти върху подобряване качеството на живот на пациентите до постигане, от една страна, на най-добрия клиничен отговор и от друга – намаляване на икономическата стойност на лечебния курс;
 • Целите, дизайна, реализацията и управлението на научните изследвания за клинично проучване на нови лекарствени продукти;
 • Различни експериментални модели, техники и процедури, свързани с използване на лабораторни животни за научни цели, съобразени с най-новите постижения в научната специалност, етични норми и правила при работа с тях; експериментални модели (техники, процедури и дизайн), свързани с използване на клетъчни култури;
 • Токсикокинетичните и токсикодинамичните характеристики на ксенобиотиците при различни по вид и степен екзогенни интоксикации (остри медикаментозни интоксикации, отравяния с препарати за бита, пестициди, алкохоли, органични разтворители, токсични газове, отравяния с растения и животни; отравяния с психоактивни и наркотични вещества, най-често на фона на вече изградена зависимост към тях); различните методи за очистване на кръвта, в т. ч. екстракорпоралните методи, приложението на метода на хипербарната оксигенация в токсикологичната практика и други;
 • Лекарствена и морска токсикология;
 • Принципите и значението на химико - токсикологичната диагностика на острите екзогенни интоксикации и биологичния мониторинг за клиничната токсикологична практика;
 • Приложението на най-съвременните инструментални физико-химични методи, в частност газова и течна хроматография, в комбинация с масспектрометрия, за идентификация и количествено определяне на лекарствени продукти, психоактивни, наркотични и други токсични вещества в биологични и други матрици, както и на вещества от природен произход за изследване на биологична активност;
 • Принципите на персонализираната медицина в съвременната клинична практика и в изследователската дейност – прилагане на най-съвременните фармакологични, фармакотерапевтични, аналитични и клинични подходи за оптимизиране и индивидуализиране на лекарствената терапия при лечение с проблемни лекарства (определяне на оптимален дозов режим, фармакокинетичен и фармакодинамичен контрол);
 • Принципите и значението на терапевтичния лекарствен мониторинг (ТЛМ) за клиничната практика (клинични приложения и ограничения);
 • Методологията за аналитичното определяне на плазмени/серумни нива на лекарствени продукти с приложение в клиничната практика, изискващи контрол на съдържанието им, с цел прецизиране и оптимизиране на индивидуалните терапевтични дози.
 
Една от важните цели на Катедрата е обучението по научната специалност „Клинична фармация" – бъдещето на съвременната фармация и клинична медицина, която у нас все още не е достатъчно популярна. Клиничните фармацевти в обозримо бъдеще ще влязат в практическото здравеопазване като консултанти на лекарите - клиницисти при оптимизиране на лекарствената терапия. Те ще са незаменимите съветници за точното дозиране на лекарствата от гледна точка на фармакокинетиката им и от тук – за намаляване риска от НЛР и осигуряване на фармацевтична лекарствена безопасност, сериозен проблем както за фармацията и фармакологията, така и за лекарствената токсикология.
 
Цялостната концепция на обучението, провеждано в Катедра Фармакология, токсикология и фармакотерапия, е насочена към това студентите, респективно специализанти и докторанти да получават съвременни и задълбочени знания, даващи възможност на бъдещите фармацевти да работят успешно в аптеки от открит и закрит тип, в доболничната и болничната помощ, във фармацевтичната промишленост, в специализирани, контролни и индустриални лаборатории, в научно-изследователски и приложни институти и не на последно място – да осъществяват академична дейност. Осъществяването, на най-високо професионално ниво, обучение е гаранция за предоставяне на качествена фармацевтична услуга, а така също за провеждане на адекватни фармакологични и фармакотерапевтични консултации.