Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Магистърски програми

Магистърска програма по Здравен мениджмънт

Магистърска програма по Фармацевтичен мениджмънт

Магистърска програма по Обществено здравеопазване

Магистърска програма по Управление на здравни грижи


I. Магистърска програма по Здравен мениджмънт

1. Условия за включване:
 • придобита магистърска степен по: медицина, дентална медицина, фармация, право, икономика и управление, управление на здравни грижи и др.
 • бакалавърска степен по: здравен мениджмънт, медицинска сестра, акушерка, икономика, управление на здравни грижи и др;
2. Дава възможности за реализация и кариерно израстване в:
 • органите за управление на здравеопазването на международно, национално, областно и общинско ниво; в НЦОЗ, РЗИ, НЗОК, РЗОК, РИОСВ, в публични и частни лечебни и здравни заведения и мрежи; научни организации и университети, дирекции по здравно развитие и социални дейности към общинските администрации; доброволни фондове за здравно осигуряване и много други.
 • работа в неправителствения сектор, занимаващ се с обществено-здравни и социални проблеми;
 • управление на здравни проекти и програми;
 • управление, маркетинг и реклама на организации за производство и търговия на лекарствени средства и медицинска техника;
 • консултантски центрове в областта на здравеопазването и социалната политика;
3. Съдържание – магистърската програма по здравен мениджмънт дава задълбочени знания по обществени науки като: стратегическо управление и контролинг, икономика, организация и финансиране на лечебни заведения, здравни проекти, мениджмънт на конфликти и човешки ресурси, методика на научно-изследователска работа, допълнени от дисциплини като приложна епидемиология, промоция на здраве, лекарствена политика и др.

4. Форма на обучение: Редовна (модулно обучение)

5. Продължителност на обучение:

- след степен бакалавър по здравен мениджмънт  – 2 семестъра

- след степен бакалавър или магистър по друга специалност- 4 семестъра

6. Кандидатстването е по документи.

Допълнителна информация – Деканат на ФОЗ,  тел: +35952 677011

II. Магистърска програма по Фармацевтичен мениджмънт

1. Условия за включване:
 • придобита магистърска степен по: фармация, медицина, дентална медицина, икономика, управление, здравен мениджмънт, управление на здравни грижи и др.
 • бакалавърска степен по: здравен мениджмънт, медицинска сестра, акушерка, икономика, управление на здравни грижи и др.
2. Дава възможности за:
 • разширяване на познанията в областта на фармацевтичния бизнес;
 • повишаване на квалификацията и професионалните умения в областта на финансово управление, маркетинг, фармацевтични пазари и др.;
 • личностно развитие и разширяване на професионалните контакти;
 • кариерно израстване в структурите за управление, маркетинг и реклама на организации за производство и търговия на лекарствени и козметични средства;
 • повишаване на образователната степен в подкрепа на професионалната кариера.
3. Съдържание – магистърската програма по фармацевтичен мениджмънт дава задълбочени знания по: фармакоикономика, счетоводство, финансов мениджмънт и статистически анализи, правно регулиране на фармацевтичния сектор, търговско и патентно право, маркетинг, мениджмънт, информационни системи в здравеопазването и фармацията, изпитвания на лекарствени средства, производство и лекарствена политика и др. Магистърската програма по фармацевтичен мениджмънт е разработена в съответствие със съвременните програми предлагани във водещи научно-образователни институции в Европа и САЩ.

4. Форма на обучение: Редовна (модулно обучение)

5. Продължителност на обучение: година и половина – 3 семестъра

6. Кандидатстването е по документи.

Допълнителна информация – Деканат на ФОЗ,  тел: +35952 677011

III. Магистърска програма по Обществено здравеопазване:

1. Условия за включване:
 • придобита магистърска степен по: медицина, дентална медицина, фармация, право, психология, социология, педагогика, екология, инжинерни науки и др.
 • бакалавърска степен по: здравен мениджмънт, социални науки, медицинска сестра, акушер, икономика, социология, психология, педагогика, екология и др.;
2. Дава възможности за:
 • научно-изследователска работа в сферата на общественото здраве;
 • работа в неправителствения сектор, занимаващ се с обществено-здравни и социални проблеми, превенция, здравно обучение и промоция на здравето;
 • по-добри позиции на пазара на труда и е стъпало към постигане на по-високо образователно ниво;
 • реализация и кариерно израстване в различни здравни институции: НЦОЗ, РЗИ, НЗОК, РЗОК, в администрацията на лечебни заведения, научни организации и университети, дирекции по здравно развитие и социални дейности към общинските администрации и много други;
3. Съдържание - магистърската програма по Обществено здраве обхваща базови дисциплини като: въведение в общественото здравеопазване, здравна политика, основи на епидемиологията и епидемиология на социално-значими заболявания, статистика, здравна икономика и мениджмънт, промоция на здраве, социология, информационни системи в здравеопазването, околна среда и здраве и др. Насочена е към развиване на умения за изследователска работа, мониториране на здравното състояние на населението и негови специфични групи, събиране и анализ на количествени и качествени данни, решаване на казуси, работа в екип, комуникации.                                                                                        

4. Форма на обучение: Редовна (модулно обучение)

5. Продължителност на обучение: две учебни години – 4 семестъра

6. Кандидатстването е по документи.

Допълнителна информация – Деканат на ФОЗ,  тел: +35952 677011

Програмата се предлага и на английски език за чуждестранни студенти.

IV. Магистърска Програма по Управление на здравни грижи

1. Условия за включване:
 • бакалавърска и/или магистърска степен: медицинска сестра, акушерка, здравни грижи, социални дейности, специална педагогика, социална педагогика и др.

2. Дава възможности за:

 • научно-изследователска работа в сферата на здравните грижи и общественото здраве;
 • повишаване на образователната степен, което е предпоставка за по-добри позиции на пазара на труда;
 • реализация и кариерно израстване в различни лечебни и здравни заведения: болнични и извънболнични лечебни заведения, домове за деца и възрастни, заведения за профилактика и промоция на здраве, за рехабилитация и палиативни грижи;
 • създаване на самостоятелна практика, съобразно действащото законодателство;
 • работа като асистент и/или преподавател по практика в медицински университет и колеж, съобразно основната медицинска професия;

3. Съдържание - магистърската програма по Управление на здравни грижи обхваща дисциплини като: управление на здравни грижи, , медицинска етика и деонтология, хигиена и екология, ергономия на труда в здравното заведение, епидемиология, комуникативни техники и умения, психология, педагогика – обща и медицинска, андрагогика, методика на обучението по практика, статистика.                                                                                        

4. Форма на обучение: Редовна (модулно обучение)

5. Продължителност на обучение:

 • след „бакалавър" по същата специалност – 2 семестъра
 • след „бакалавър" по друга специалност – 4 семестъра
6. Приемът за магитърската програма „Управление на здравни грижи" е чрез конкурс – есе по предварително зададена тема, свързана със здравните грижи.
Допълнителна информация – Деканат на ФОЗ,  тел: +35952 677011


V. Магистърска програма по Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА"
 1. Условия за включване:
  Програмата е предназначена за кандидати с ОКС „Професионален бакалавър"  специалности „Рехабилитатор" и „Кинезитерапевт", или с ОКС „Бакалавър" специалности „Рехабилитатор", „Кинезитерапевт" или ОКС „Магистър" специалност „Медицина".
 2. Дава възможности:
 • да разширите познанията си в областта на рехабилитацията, морелечението, уелнес и СПА.
 • да повишите квалификацията и професионалните си умения в областта на управлението и маркетинга на болнични и извънболнични заведения и центрове за предоставяне на рехабилитационни грижи, в балнеоложки центрове, уелнес и СПА центрове.
 • за личностно развитие и разширяване на професионалните контакти. 
3. Форма на обучение: Редовна (модулно обучение)

4. Продължителност на обучение: две учебни години – 4 семестъра

Допълнителна информация – Деканат на ФОЗ,  тел: +35952 677011

VI. МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО OПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

Магистърската програма е най-новото предложение от Факултета по Обществено здравеопазване към МУ-Варна за академичната 2015-2016 година. Програмата е проектирана да отговори на необходимостта от висококвалифицирани професионалисти за сектора на общественото здраве. Тя е предназначена за  специалисти с ОКС „професионален бакалавър" специалности: Инспектор по обществено здраве; Медицински лаборант; Рентгенов лаборант и др. с ОКС Бакалавър специалности от професионално направление Здравни грижи или Обществено здраве и с ОКС „Магистър" специалност Медицина, Дентална медицина. Обучението е с продължителност 4 семестъра и завършва с полагане на държавен изпит и защита на дипломна работа. Виж повече


  VII. ОПТОМЕТРИСТ

Специалността “Оптометрист” с ОКС “Магистър” е най-новата магистърска програма на ФОЗ при МУ-Варна, насочена към потребностите на обществото от специалисти, полагащи грижи за очното здраве и даваща възможност за кариерно развитие на професионалните бакалаври  “Медицински оптик”.

Основните цели на обучението по специалността са насочени към надграждане на фундаменталните познания и придобиване на специализирани умения за диагностика и опазване на очното здраве. Акцентите на практическата подготовка са върху съвременни диагностични технологии, средства за оптична корекция и специфични познания за напасване на контактни лещи. Програмите са съобразени с най-добрите Европейски и Световни практики. В процеса на обучение се осигурява подготовка за научно-изследователска дейност. 

Програмата е в редовна форма на обучение с продължителност 2 години (4 семестъра) и завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа.

Магистрите по оптометрия ще бъдат медицински специалисти, полагащи самостоятелно грижа за очното здраве с насоченост към оптичната корекция и профилактика на очните заболявания.  Перспективата е по-качествена грижа за зрението и подобряване на качеството на живот на съвременния Европеец. ​​