Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Специалности

​​​Програмни съвети

Каталог на образователните цели


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ, МОРЕЛЕЧЕНИЕ, УЕЛНЕС И СПА

Магистърската програма по Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА е най-новата и уникална за страната програма, която предлага МУ-Варна за академичанта 2014-2015 година. Проектирана е да отговори на необходимостта от  бързо развитие на оздравителните и уелнес пазари в България и на специфичните потребности от висококвалифицирани професионалисти за сектора. Виж повече.

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ (НА РУСКИ ЕЗИК)

Медицински университет – Варна стартира от 4 август 2014г. магистърската програма „Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт" - на руски език. Обучението ще се осъществява в два триседмични модула (първи модул през 2014 и втори модул през 2015 година).Магистърската програма предоставя фундаментални знания по основните за общественото здравеопазване дисциплини като епидемиология, статистика, социология, информатика, управле­ние, здравна политика и здравна икономика. Обучението завършва с държавен изпит или дипломна работа.  Виж повече, Заявление, Учебен план

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Обучението е само редовно и се провежда 4 години по учебен план и програми, отговарящи на ЕДИ  и на европейските и световни стандарти. Студентите изучават общи и специални сестрински грижи, медико-биологични и клинични дисциплини, и хуманитарни дисциплини: медицинска психология, етика, социология, здравно законодателство и др. Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационната степен „бакалавър“и могат да практикуват при условията на болничната помощ и в извънстацио-нарните заведения, самостоятелно или в екип. Те намират успешна реализация в страната и чужбина.

АКУШЕРКА

Обучението е само редовно и се провежда 4 години. Студентите от тази специалност се обучават по учебен план по ЕДИ и програми, включващи общомедицински, клинични, специални и хуманитарни дисциплини. Основната задача на обучението е формирането на знания, навици и умения в областта на първичната профилактика, общите и специални акушерски грижи за бременните, раждащите, родилките и новородените, и за жените с гинекологични заболявания, семейното планиране и др. Завършилите акушерки придобиват образователно-квалификационната степен  „бакалавър“ и могат да работят в държавните, общинските и частни здравни заведения.

ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

Специалността Здравен  мениджмънт отговаря на потребностите на управлението в системата на здравеопазването и социалната сфера. Обучението е насочено към придобиване на две образователно-квалификацион­ни степени - „бакалавър" и „магистър". Oбучението за степен „ба­калавър" е редовна форма с продължителност 4 години (8 семестъ­ра) и завършва с държавен изпит. Обучението за степен „магистър" след бакалавър по същата специалност е 1 година, редовна форма на обучение, а за „магистър" след друга специалност - 2 години в задочна форма на модулен принцип и завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа. Завършилите се реализират ус­пешно на рaзлични управленски нива в системата на здравеопазва­нето, лечебните заведения и здравноосигурителните институции.


УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ

Висшето образование по специалността е насочено към придобиване на двете образователно-квалификационни степени: „бакалавър“ и „магистър“.Обучението за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ е редовно, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността, и е с продължителност 5 семестъра. През последния семестър се провежда преддипломен стаж по управление на здравните грижи и педагогика. Обучението завършва с държавен практически и с държавен теоретичен изпит. Обучението за образователно-квалификационна степен „магистър“ се провежда в редовна форма по 2 учебни плана, както следва: след „бакалавър“ по същата специалност - с продължителност 2 семестъра; след „бакалавър“ по друга специалност - с продължителност 3 семестъра. Обучението завършва със защита на дипломна работа или държавен изпит. Завършилите студенти получават професионална квалификация в две взаимнодопълващи се направления: „ръководител на здравните грижи“ и „преподавател по медицинска практика“. Завършилите тази специалност могат да заемат ръководни длъжности в лечебни и профилактични здравни и социални заведения, а също така да работят като преподаватели по практика в Медицински колежи.

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Обучението по специалността е на ниво „магистър“ и е насочено към придобиване на мултидисциплинарни знания и умения, необходими за практическа и изследователска работа в полето на профилактика на заболяванията, здравната промоция и управление на здравеопазването. Обучението е с продължителност 4 семестъра и завършва със защита на дипломна работа или държавен изпит.

ФАРМАЦЕВТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ

Магистърската програма по фармацевтичен мениджмънт е проектирана да отговори на специфичните потребности на бързо развиващия се фармацевтичен сектор в България от висококвалифицирани професионалисти по управление, както и на потребностите от развитие на организационната култура във фармацевтичните компании. Програмата интегрира науките в областта на биз-неса и фармацията, създавайки по този начин професионалисти от ново за фармацевтичния сектор поколение. Магистърската програма по фармацевтичен мениджмънт е организирана в три семестъра. Обучението включва лекционни курсове, дискусии и решаване на практически задачи и казуси, консултации и самостоятелна подготовка. Магистърската програма завършва с полагане на държавен изпит или защита на магистърска теза (дипломна работа) за придобиване на образователната и квалификационна степен „магистър“ по фармацевтичен мениджмънт. Виж повече​​