Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Научноизследователска дейност

Основните научни интереси и изследвания на академичния състав на Катедрата са в областта на сестринството и качеството на обучение по „Здравни грижи", общественото здравеопазване, обучението на акушерки и оказването на здравни грижи в акушерството и гинекологията, педагогиката, медицинската педагогика, общуването и обучението на пациенти, теорията на възпитанието и дидактиката, педагогиката на извънкласната работа, педагогическата компетентност на здравните кадри, педагогическите и андрагогическите акценти на образованието във висшето медицинско училище и хуманизацията и демократизацията на висшето образование.

Преподаватели от  Катедрата са участвали в:

 • Проект „Студентски практики" BG051PO001-3.3.07-0002, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси" съфинансиран от Европейския социален фонд.
 • ПРОЕКТ BG051PO001-ESF-1109-03-02002, "БЧК в помощ на трудовата интеграция чрез професионална квалификация на неактивни лица", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.щ
 • Проект Създаване на съвременна система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна – BG051PO001-3.1.09-0013.
 • Проект Обучение на "Социален асистент" и "Домашен помощник",  социален хоспис "Милостивия Самарянин" – Шумен, Шумен, 11.09–14.09.2008.
 • Проект "Социален работник", Дом на науката и техниката – Шумен, Програма "Активни услуги на пазара на труда", Шумен, 19.02.2007 – 20.07.2007.
 • Национална здравно-образователна програма "Всичко за пуберитета", за региони: Шумен, Търговище, Разград, Русе, ВеликоТърново, Габрово, Трявна, Лясковец, Добрич, Силистра, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
 • Проект "Социален асистент", Фондация "Алтернатива 2000" и МУ- Варна, Варна, май – юни, 2006г.
 • Проект "Обслужващ персонал в здравно заведение", Дом на науката и техниката – Шумен, програма "Санитар – болногледач", 09.12. 2004 – 14.02.2005.
 • Проект "Стимулиране на самостоятелна стопанска дейност на жени  за оказване на услуги при отглеждане на деца", Дом на науката и техниката – Шумен, програма "Оказване на здравни  грижи при деца от 1.5-14 години", 2004.
 • Проект "Да помогнем заедно на хората от третата възраст", Проведено обучение на доброволци – студенти  от Тракийски университет (АЧК и БЧК Ст. Загора), 01.- 02.05.2004г. Ст. Загора.
 • Проект "Да помогнем заедно на хората от третата възраст", Проведено обучение на доброволци – студенти от МК Шумен (АЧК – БЧК Шумен), 08.-09.2004. Шумен.
 • Проект на Община Шумен, Обучение на медицински сестри, работещи в УЗК и ДГ в Шумен, Оказване на първа помощ, профилактика и промоция на здраве.
 • Проект на Американския червен кръст "Да помогнем заедно на старите хора" БЧК – Шумен.
 • Проект "Център за услуги за свободното време на децата" на НЧ "Добри Войников" Шумен, подкрепен от Министерство на културата, Програма на ООН за развитие, Програма МАТРА на правителството на Холандия, Американска агенция за международно развитие, 2002.
 • Проект БЧК и АЧК "Да помогнем заедно на хората от третата възраст", България, Сърбия, от 2002.
 • Проект на  Световната банка "Първична здравна помощ",  България, 1998 – 2000.
 • Проект  МЗ/СБ Развитие на учебна програма за обучение на ОПЛ и мед. сестри по управление на общата практика и здравна промоция, 2001.
 • Проект ТЕМПУС, ФАР "Непрекъснато обучение и специализация на МС "България AC-IEP-13560-98, 2000.
 • Проект ФАР, (преобразуване на ПМО в колежно), BG 9301/02/05,1995– 1997.