Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Проф. д-р Красимир Борисов Гигов д.м.


Катедра: Медицина на бедствените ситуации и морска медицина
УС:
Е-поща: Krasimir.Gigov@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Проф. д-р Красимир Гигов, е роден на 25 юли 1943 г. в гр. Русе. Завършва гимназия в Русе, през 1969 г. висше образование –„магистър по медицина" във Висшия медицински институт-София, през 2002 г – „магистър по Стопанско управление/здравен мениджмънт"–Университет „Асен Златаров" Бургас, през 1985 г. кандидат на медицинските науки - "доктор" по научна специалност: Медицина, през 1989 г. Доцент по научна специалност: "Медицинска защита", през 2016 г. – Професор по „Медицина на бедствените ситуации".

Специалности

 • Специалност по Медицина -организация на медико-санитарната защита ВМУ – София, /приравнена на специалност „Медицина на бедствията"/, 1974 г.;
 • Военна токсикология -Медицинска академия – София, 1988 г.;

Професионално развитие

От 1970-1976 - Военна болница, Русе, Началник на Военно-медицинска служба към ВБШСИ; старши преподавател; ординатор във вътрешно отделение.
 
От 1976-1997 - Военно-медицинска академия, София Преподавател, Старши преподавател /гл. асистент/, Началник на отделение, Началник сектор, Началник на катедра "Медицина на катастрофите", Зам. началник на ВМА, Началник направление "Военно здравеопазване"

От 1981-1983 - В състава на Военно-медицинската бригада в Алжир;
От 1997-2000 - Представител на "Експомед" ЕАД в Тунис; 
От 2000-2003 - Изпълнителен директор на "Експомед" ЕАД, София;   
През 2003 - Генерален директор на Български Червен Кръст;         
От август 2003 до август 2009 - Главен секретар на Министерство на здравеопазването и Старши национален представител на България в Съвместния медицински комитет на НАТО /JMC/.     
От август 2009 до 31.12.2009 - Директор на Националния медицински Координационен център.
От 01.01.2010 до 31.12.2011 - Главен секретар на Секретариата на БЧК
От 01.01.2012 - до момента- Генерален директор на БЧК

Квалификации:

 • Военна токсикология - Министерство на отбраната на Русия, 1986 г.;
 • Автоматизация на управлението на медицинска служба, Министерство на отбраната на ВМА към МО на Русия, 1990 г.;
 • Курс индустриални и ядрени аварии свързани с общественото здраве, Франция, 1991 г.;
 • Здравеопазването в условията на пазарната икономика, МА, 1992 г.;
 • Болничен мениджмънт, МА– София, 1993 г.;
 • Здравеопазването в условията на пазарна икономика, България, София; 1992 г.;
 • Международно Хуманитарно право при въоръжени конфликти, Женева, 1992 г.;
 • Болничен мениджмънт, София, 1993 г.;      
 • Организация на медицинското осигуряване при екстремни ситуации, Сан Марино; 1993г.
 • Действия при ядрени инциденти, Гърция; 1993г.;
 • Курс за международни инспектори за спазване на Конвенцията за забрана на химическото оръжие, Франция, 1995г.;
 • Превенция на технологичните рискове, Франция, 1996г.;
 • курс по Международно хуманитарно право по закона за въоръжените конфликти за висши служители на здравните служби на въоръжените сили; Швейцария,  1992 г.;
 • Тренировъчен курс "Външен авариен отговор при ядрена авария"; Гърция, 1992 г. Провежда се в съответствие с ратифицираното споразумение от българското и гръцкото правителство за ранно оповестяване при ядрени аварии, спешно планиране и реагиране при ЯА в АЕЦ „Козлодуй";
 • Курс по аварийно планиране при ядрени аварии 1992-1993 г.
 • Тренировъчен курс "Външен авариен отговор при ядрена авария", Гърция; 1993 г.;
 • Превенция на технологични рискове, МВР –Франция, 1998 г.; 
 • Експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения за болнична помощ и диагностично-консултативни центрове, МЗ- НЦОЗ, 2000 г.
 • Стопанско управление, магистър, Бургас 2000 г.;
 • Мениджмънт на здравното осигуряване, НБУ – София, 2001 г.;
 • Здравен мениджмънт, София, 2001г.;
 • Здравен мениджмънт, Бургас 2002 г.;
 • Акредитация на лечебните заведения, България-София, 2003г.;
 • Експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения по Наредба № 13/30.07.2003 г. на МЗ; 2004 г;.     
 • Експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения по Наредба № 18/29.10.2005 г. на МЗ, 2005 г.;     
 • Управленска отговорност и добро финансово управление в публичния сектор, USAID София, 2006 г.;
 • Обучение "Подготовка на администрацията за ефективно усвояване на средствата от Структурните фондове на ЕС", София, 2006 г.;
 • Френско национално училище по администрация ЕНА; /Мониторинг и анализ на значими политически въпроси и разработката кохерентни стратегически решения/, 2009 г.;  Управление на човешките ресурси в публичния сектор в Европа, Испания; 2007 г.;
 • Интегриране на нови стратегии за медицинска помощ в случаи на бедствия, кризи  и терористични актове, Англия, 2009 г.;
 • Управление при кризи, предизвикани от терористични акции – посолство на САЩ, 2011 г.
 • Консултант в различни периоди към Министерство на здравеопазването, към Правителствената комисия по бедствия и аварии, към МВнР, към Министерство на екологията и др., по въпроси на организацията на медицинското осигуряване при екстремни ситуации, токсикология, радиология и др.

Член на Специализиран съвет към ВАК до 2011 г., член на НС на БЧК /до 2010г./, председател на Националното научното медицинско дружество по „медицина на катастрофите".

Публикации

​С общ брой научни публикации - 232 бр.

Научни публикации

Член на

Активен член на Нюйоркската академия от 1996 година, Почетен член на Американската асоциация за действия при екстремни ситуации, член на световното и европейско дружество по медицина на катастрофите и др.

Има участия в конгреси, конференции, семинари и т.н, както с доклади, така и при организирането им, член е на JMC - Смесен медицински комитет на НАТО /2003-2010 г./
 
ЕЗИЦИ: Френски език - писмено и говоримо, отлично ниво; руски език - писмено и говоримо, отлично ниво; английски език – ползва