Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

УС „Здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика“

Учебният сектор „Здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика" е създаден през 2017 г. към Катедрата по икономика и управление на здравеопазването.


Академичен състав

Доц. Мария Рохова, д.и. – ръководител УС

Доц. Жана Рангелова, д.ф.

Доц. Мила Георгиева, д.и.

Доц. д-р Албена Златарева, д.м.

Ас. Валерия Николова


Учебна дейност

Учебният сектор осигурява преподаването по управленските учебни дисциплини във ФОЗ на МУ-Варна. Учебната дейност се осъществява чрез фундаментална, специализираща и практическа подготовка, която е в съответствие с изискванията за различните образователно - квалификационни степени, и включва обучение по здравен мениджмънт, организационно поведение, управление на човешките ресурси, маркетинг в здравеопазването и маркетинг във фармацевтичния сектор, социология, управление на качеството, бизнес планиране, управление на проекти, лекарствена политика, управление на промяната и др.

Преподавателите от УС „Здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика" участват в обучението на студентите от следните специалности: Здравен мениджмънт (бакалавър и магистър), Фармацевтичен мениджмънт (магистър), Управление на здравни грижи (бакалавър и магистър), Опазване и контрол на общественото здраве (магистър), Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА (магистър), Оптометрист (магистър), Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт (магистър), Обществено здравеопазване (магистър) и специалности от ОКС „професионален бакалавър" към Медицински колеж - Варна.

За подпомагане на учебната дейност на сектора са разработени учебници и учебни помагала по маркетинг в здравеопазването, управление на проекти, диагностика на лечебните заведения, лекарствена политика, управление на иновациите и промяната.


Научно-изследователска дейност

Областите на основни научни интереси на преподавателите от сектора са:

 • Анализ и оценка на здравната система. Здравна реформа;
 • Здравни неравенства и неравнопоставеност в здравеопазването;
 • Диагностичен анализ на лечебните заведения;
 • Управление на проекти;
 • Маркетинг в здравеопазването и маркетинг във фармацевтичния сектор;
 • Здравна и лекарствена политика;
 • Управление на качеството и безопасност за пациентите;
 • Управление на човешките ресурси в здравеопазването и др.

Преподавателите в сектора имат над 200 научни публикации в български и чуждестранни списания, редица участия в национални и международни научни форуми, както и участия в национални и международни научно-изследователски и практико-приложни проекти.


Експертна дейност

Академичният състав на учебния сектор е с признати в национален и международен план професионализъм и компетентност в областта на здравния мениджмънт, здравната и лекарствена политика. Хабилитираните и нехабилитираните членове са традиционно привличани като партньори, консултанти и експерти от лечебни и здравни заведения, фармацевтични фирми, органи на централната и местната власт в здравеопазването, неправителствени организации и финансиращи институции и предпочитани партньори на български и чуждестранни организации за разработването и изпълнението на проекти и други съвместни инициативи.

Членовете на академичния състав на учебния сектор са канени като консултанти и експерти по различни актуални въпроси, свързани със здравната система в България и нейното развитие от:

 • Генералната дирекцията за здраве и безопасност на храните (DG SANCO) на Европейската комисия;
 • Европейското бюро на Световната здравна организация, Дивизия по здравни системи и обществено здраве;
 • Световната банка;
 • Европейската обсерватория по здравни системи и политики
 • Парламентарната комисия по здравеопазване;
 • Министерството на здравеопазването;
 • Общински съвет на Варна;
 • изследователи от международни научни, професионални и бизнес организации във връзка с провеждани от тях изследвания.