Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Контакти
ДАННИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

 

Медицински университет – Варна

Еразъм Харта за висше образование № 218696-LA-1-2014-1-BG-E4AKA1-ECHE

Идентификационен код по Програма „Еразъм+": BGVARNA 03

Адрес: Ул. „Марин Дринов" № 55, 9002 Варна, България 

КООРДИНАТОРИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+"

 

Институционален координатор 

Проф. Тодорка Костадинова, д.и.
Зам. – ректор „Международно сътрудничество, акредитация и качество"
Тел. 052/ 677 089
E-mail: kostadinova@mu-varna.bg

 
Административни координатори

Светлана Панайотова 
Отдел „Международно сътрудничество"
Тел. 052/ 677 020
E-mail: svetlana.panayotova@mu-varna.bg , erasmus@mu-varna.bg

Силвана Добрева
Отдел „Международно сътрудничество"
Тел: 052/ 677 020
Е-mail: silvana.dobreva@mu-varna.bg 


Факултетни координатори 

Проф. д-р Радослав Радев, д.м.
Декан на Факултет "Медицина"
Тел. 052/ 677 008
E-mail: radevr@gmail.com 

 
Проф. д-р Цветан Тончев, д.м.
Декан на Факултет „Дентална медицина"
Тел. 052/ 677 200
E-mail: mfstonchev@mu-varna.bg 

 
Доц. Емануела Райчева – Мутафова, д.и. 
Декан на Факултет „Обществено здравеопазване"
Тел. 052/ 677 010         
E-mail: emanuela.mutafova@mu-varna.bg  

 
Проф. Диана Иванова, д.б.н. 
Декан на Факултет „Фармация"
Тел. 052/ 677 203         
E-mail: divanova@mu-varna.bg    

 
Координатор за Медицински колеж

Проф. д-р Димитричка Близнакова, д.м.
Директор на Медицински колеж – Варна
Тел: 052 677 050
Е-mail: dimitrichka.bliznakova@mu-varna.bg 

       
Координатор за Департамент по чуждоезиково обучение и спорт

Доц. Иван Стоянов Мерджанов, д.п.          
Директор  на Департамент по чуждоезиково обучение и спорт
Тел. 052/ 677 050 /  вътр.   2658 
E-mail: merdjanov@mu-varna.bg


Координатор за Филиал Шумен
 
Проф. Соня Тончева, д.м. - Директор на Филиал Шумен
Е-mail: sonya.toncheva@mu-varna.bg


Координатор за Филиал Велико Търново 

Доц.  Диана Димитрова, д. пс. - Директор на Филиал Велико Търново
Тел: 062 690 024
Е-mail: dimitrova@mu-varna.bg

 
Координатор за Филиал Сливен

Доц. д-р Иван Димитров, д.м.н. - Директор на Филиал Сливен
Тел: 052 978 524
Е-mail: ivan.dimitrov@mu-varna.bg

 
Научни координатори

Доц. д-р Николай Сапунджиев, д.м. – Ръководител УС: Ушно-носно гърлени болести, катедра „Неврохирургия и УНГ болести"
Тел: 052 978 535; 052 978 571
Е-mail: n.sapundzhiev@gmail.com

Доц. д-р Стоян Павлов, д.м. – Катедра „Анатомия, хистология и ембриология"
Тел: 052 677 050
Е-mail: stoyan.pavlov@mu-varna.bg
 
Проф. Бистра Калчева – Галунска, д.х. – Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутрогеномика
Тел: 052 677 050 / вътр. 2883
Е-mail: bistra.galunska@gmail.com

Доц. Силвия Борисова Димитрова, д.м. – Ръководител Катедра по здравни грижи към Факултет „Обществено здравеопазване"
Тел: 052 677 274
Е-mail: Silvia.Borisova@mu-varna.bg

Ас. Николай Недев – Зам. – директор на Медицински колеж
Тел: 052 677 261
Е-mail: nikolay.nedev@mu-varna.bg 


Kоординатори от отдел „Международно сътрудничество"

Анета Докова, д.и. – Ръководител отдел „Международно сътрудничество"
Тел: 052 677 019
Е-mail: dokova@mu-varna.bg


Сияна Смолецова - Експерт „Международно сътрудничество"
Тел: 052 677 109

Е-mail: siana.boynovska@mu-varna.bg