Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

МУ-Варна стартира работата по проект за повишаване капацитета на Лабораторията по химия на храни и околна среда

​​​Публикувано на 16.12.2015 г.


Встъпителна пресконференция по повод представянето на проект "Повишаване капацитета на Лабораторията по химия на храни и околна среда в Медицински университет – Варна и превръщането ѝ в модерна специализирана лаборатория за изследване на морски и сладководни ресурси и аквакултури" се проведе в МУ-Варна. Екипът на проекта - проф. Тодорка Костадинова, заместник-ректор по международно сътрудничество, акредитация и качество, проф. Мона Станчева – ръководител на катедрата по Химия и ръководител на проекта, доц. Любомир Македонски - координатор на проекта, гл. ас. Станислава Георгиева - главен експерт по методики, и Слава Пенова -  ръководител на отдел Международни програми и проекти - представи целите, задачите и водещите дейности. Продължителността му е една година и работата по него ще приключи през април 2016.


Целта на проекта е в Лабораторията да се изследват различни видове морски и сладководни организми като биоиндикатори за химическо замърсяване на Черно море, река Дунав и други сладководни басейни, както и да се оцени  безопасността им като храни.
Няколко са и основните задачи, като от особена важност е оборудването на Лабораторията с нова апаратура, която да бъде въведена в действие. За целта трябва да се закупи оптико-емисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP-OES) за анализ на химични елементи и система за  пробоподготовка. Според екипа на проекта ще се разработят и приложат високоефективни методики за анализ на различни химически замърсители за определяне на токсични елементи в биота и води, ще се направи анализ и оценка на качеството и безопасността на изследваните риби и други водни организми. От особена важност ще е и мониторингът, който ще се проведе през целия период на действие на проекта. Акредитирането на лабораторията и на анализите, които ще се извършват в нея, също са сред основните дейности.

Ключов фактор в работния процес ще бъде и създаването на Център за трансфер на знания и иновации, сътрудничество с университет / научна  организация, както и неправителствена организация от страните донори Норвегия, Исландия и Лихтенщайн за проучване и прилагане на техния опит. По отношение на публичността и гласността ще се организират работни срещи и конференции за представяне на резултатите от проекта, също и мултимедийни презентации.

Общата стойност на проекта е 389 592 лева без ДДС. Средствата по него са осигурени от Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство.

Лабораторията  по химия на храни и околна среда е създадена през 2007 по проект, финансиран от Министерство на образованието и науката. През 2012 е реализиран проект „Безопасност и хранителна стойност на черноморски риби", а основните резултати от направените изследвания са включени в отчета на България по изпълнение на Стокхолмската конвенция , както и в отчет на България по Рамкова директива за морска стратегия.