Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Акредитация

Акредитацията е признаване от Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА), която е единственият държавен орган в България упълномощен да се произнася относно правото на висшите училища да дават висше образование по образователно-квалификационни степени в определени области, професионални направления и по специалностите от регулираните и нерегулираните професии чрез оценяване качеството на дейностите, извършвани от Университетите съгласно Закона за висше образование(ЗВО).

Акредитацията на висшите училища представлява своеобразна гаранция за качеството на учебния процес в тях.

Има два основни вида акредитация от гледна точка на предоставянето на висше образование:

Институционалната акредитация - показва дали висшето училище отговаря на стандартите, възприети като задължителни от българската образователна система. Институционалната акредитация е резултат от оценяването на ефективността, с която висшето училище контролира, поддържа и повишава качеството на обучението в предлаганите области на висшето образование и професионални направления.

Програмната акредитация - оценява качеството на предлаганото образование в определено професионално направление в основно звено и/или филиал на висшето училище, на специалност от регулираните, нерегулираните професии или научна специалност. Тя дава възможност на студентите да получават съответни български дипломи за висше образование. Видовете програмна акредитация са:

  • Програмна акредитация на професионални направления и специалности от регулирани и нерегулирани професии;
  • Програмна акредитация на докторска програма.

Оценяването при акредитация се извършва по Критериална система. Тази система се изразява в количественото измерване (10 бално) по зададени критерии, по които се оценяват различни сфери на дейност на висшето училище.

В случаите, когато не може да се приложи количественото оценяване, експертите от НАОА се произнасят по един от следните начини: има, няма или е недостатъчно съответствието с критериите и в зависимост от това определят точки, които са предвидените за съответния показател:

  • При наличност се дават максимален брой от предвидените точки;
  • При отсъствие не се присъждат точки;
  • При недостатъчност точките са по преценка на оценяващите.
  •  

Сферите на дейност на висшето училище, които се оценяват са:

  • Образователна дейност;
  • Научноизследователска дейност;
  • Управление;
  • Конкурентоспособност (адаптивност към средата).