Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на д-р Веселин Вълков

На 16.03.2017 година се състоя публична защита на д-р Веселин Вълков за придобиване на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния му труд е „Въздействие на транскатетърното имплантиране на аортна клапа върху ремоделирането на лявата камера“. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2