Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Академична лекция на проф. Христианна Романова

На 10.05.2019 г. (в зала 403 на РЗИ, МУ-Варна проф. д-р Христианна Романова от Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина" при Медицински университет – Варна изнесе академична лекция на тема „Здравни рискови при наводнения". Лекцията „Здравни рискове при наводнения" обхваща следните тематични направления: Видове наводнения; Риск от наводнения; Негативни ефекти на наводненията върху общественото здраве – смъртност, травми, експозиция на химически опасности, отравяне с въглероден оксид и други. Лекцията извежда общи препоръки за населението при риск от наводнения, както и препоръки за правилно поведение в заливната зона. Засегнати са и въпроси относно превенцията на здравните рискове. Снимки Пламен Гутинов