Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Проф. д-р Стефан Пеев е новият декан на Факултета по дентална медицина в МУ-Варна

Проф. д-р Стефан Пеев е новият декан на Факултета по дентална медицина в Медицински университет – Варна. Той бе избран с категорично мнозинство на Общо събрание на  факултета, което се проведе на 10 май. По време на общото събрание бяха определени още и нов числен и структурен състав на факултетния съвет.

Проф. Пеев е и ръководител на първия Университетски медико-дентален център в България.

Проф. д-р Стефан Пеев, д.м.н. е роден на 01.01.1974 година в гр. Казанлък. През 1997 г. завършва дентална медицина с отличен успех в МУ-София. Започва работа като ординатор в отделение за специализирана хирургична помощ на Районна стоматологична поликлиника в Казанлък. От 2005 до 2008г. е докторант в катедра по Орална хирургия във ФДМ при МУ-Пловдив, като през 2008 г. защитава дисертация на тема "Имедиатно функционално натоварване на интраосални остеоинтегрируеми имплантати" и му е присъдена ОНС "Доктор" по научна специалност "Хирургична стоматология". От 2012 до 2013г. е редовен асистент в катедра по "Пародонтология и ЗОЛ" във ФДМ при МУ-Пловдив и хоноруван асистент в катедра по Орална и лицево-челюстна хирургия, пародонтология и СОД – ФДМ при МУ-Варна. От 2013г. е редовен доцент в МУ-Варна и ръководител на катедра по „Пародонтология и дентална иммплантология". От 2016г. е професор по дентална имплантология. През 2017г. проф. д-р Стефан Пеев е удостоен с индивидуална награда „Варна" в сферата „Хуманитарните науки" за цялостна научноизследователска, преподавателска и лечебна дейност в областта на денталната имплантология, създаването и ръководството на първия в страната университетски медико-дентален център към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна. Има над 100 научни труда с редица оригинални приноси в денталната имплантология в световен мащаб.

Велина Марковска