Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Съветът за електронни медии (СЕМ) даде зелена светлина за старта на първата национална университетската телевизия - MU-Vi.tv

Университетската телевизия на МУ-Варна MU-Vi.tv получи официално регистрация от Съвета за електронни медии. Очаква се началната дата за старт на телевизията да бъде през м. март 2015 година.  

MU-Vi.tv ще бъде с национален обхват и ще се излъчва както чрез кабелна, така и чрез спътникова мрежа. Програмният профил на канала е специализиран за медицина и здравеопазване. През първите шест месеца телевизията ще излъчва по 6 часа на ден. След изтичане на 6-месечния период програмата ще бъде 24-часова, като ще бъде балансирана между предавания за специалисти и такива за по-широка публика.

 

Ето и решението на ''СЕМ'':

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на основание чл. 32, ал. 1, т. 16 и т. 16а, във връзка с чл. 125а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 125к от Закона за радиото и телевизията и чл. 9, т. 2 от Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност

Р Е Ш И:

І. ДА РЕГИСТРИРА като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) Медицински университет – Варна "Проф. Д-р Параскев Стоянов", със седалище и адрес на управление гр. Варна, област Варна, ул. "Проф. Марин Дринов" № 55.

II. ДА ВПИШЕ в Първи раздел на Публичния регистър:

1. Телевизионна програма с:

·         Наименование/ търговска марка: "MU-Vi.tv"

·         Програмен профил: специализиран (медицина и здравеопазване);

·         Продължителност на програмата: 6 часа за първите шест месеца, а след това 24 часова програма;

·         Начална дата на разпространение: 01.03.2015 г.

·         Вид оператор: обществен.​