Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Иновативни практики в редакционно-издателския процес при отпечатване на научни разработки представи МУ-Варна

Условия за модернизация на редакционно-издателския процес на научните разработки са създадени по проект „Повишаване на качеството и международната видимост на публикациите в резултат на научноизследователската дейност в Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна". Продължителността на проекта е две години и трябва да приключи през януари 2016, но дейностите са изпълнени предсрочно. Финалът на проекта бе представен на пресконференция в МУ – Варна от проф. д-р  Риналдо Шишков, заместник-ректор по научноизследователската дейност, кариерното развитие и следдипломното обучение, проф. Тодорка Костадинова, заместник-ректор по международно сътрудничество, акредитация и качество, проф. д-р Христина Групчева – заместник-ректор по Иновации и транслационна медицина, инж. Деян Грънчаров – помощник-ректор и инж. Жанета Радкова - Ръководител отдел „Издателска дейност". Пред присъстващите гости и медии бе направена и демонстрация на впечатляващата цифрова производствена печатна машина.

Проектът има за цел да повиши международната видимост на научните публикации чрез цялостна реорганизация на процесите на издаване на научна литература. Предпоставките за усъвършенстване на целия редакционно-издателски процес при подготовката и отпечатването на публикациите са резултат от преустройството на научноизследователската дейност в МУ-Варна.  Това включва публикуване на научните разработки чрез внедряване на достиженията на водещите издателства в световен мащаб и прилагане на най-съвременните полиграфски, информационни и телекомуникационни технологии и осигуряване на отворен достъп до тях. С цел повишаване на международната видимост на публикациите на МУ-Варна по проекта са направена няколко уеб разработки, най-важната от които е уеб платформа за публикуване и управление на процесите на издаване на периодичните издания на МУ-Варна (http://press.mu-varna.bg/ojs/). Автоматизирани са следните процеси, свързани с технологията на издаването на списания: подаване на статии от авторите; разпределяне към рецензенти; автоматично разпращане на получените рецензии към авторите; връщане на ръкописите към редколегията или отново към рецензентите (след коригиране от авторите); последващо автоматично изпращане към специалист по предпечат, езикова корекция и финално уведомяване на редактори и автори.

Чрез интернет сайта, освен публикуване на изданията в пълен текст са осигурени и възможности за разширено търсене. Всяка публикация получава и DOI номер.

Едновременно с това е променена цялата редакционна политика при издаване на периодични издания. Разширени са редакционните колегии на съществуващите до момента списания на МУ-Варна, едно от които е с над 50 годишна традиция и са сформирани редакционните екипи на нови 3 научни списания, профилирани в различни области на медицината и здравеопазването. Променен е и принципът на рецензиране за периодичните издания, който вече се извършва по метода на "двойно сляпо рецензиране" (стандарт в световните научни изследвания). Това е гаранция за научната стойност на публикациите и цели спазването на етичните норми за провеждане на научни изследвания и публикуване в съответствие с Правилника на етичната комисия на МУ-Варна и международните етични норми за научни изследвания и публикуване. Част от редакционната политика е и внедрената система за проверка за плагиатство, използвана от водещите медицински издателства в света.

С цел по-доброто полиграфско оформление на изданията, както и за обслужване на къси тиражи, каквито са основно тиражите в университета, по проекта е закупена цифрова производствена печатна машина на Xerox, която има и допълнителни функции за сгъване на дипляни и флаери, изработка на брошури до 200 стр. със закопчаване и сгъване и челно обрязване.

Това е единствената машина в България с такива характеристики. Габаритите са впечатляващи (дължината е почти 8 метра), а обслужването на машината е удоволствие, защото резултатът от труда – завършеният продукт, се вижда веднага. Машината е с капацитет 250 000 отпечатки на месец и скорост 100 стр./минута формат А4 и 52 стр./минута формат А3. Какво означава това? За изработка на 1 книга от 100 страници в тираж 100 бр. са необходими 100 минути, тоест за по-малко от час и половина една такава книга е напълно готова и завършена и може да бъде предадена на автора или придвижена към книжарниците.

Резултатите от проекта са налице – публикациите се реферират в по-значимите световни бази данни и каталози - CrossRef (DOI), Google Scholar, WorldCat (Online Computer Library Center), ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources), Open Archives registry,  SHERPA/RoMEO, което е от изключителна важност за видимостта на публикациите на МУ-Варна в световен план.

Този проект допринася за подобряване на международната видимост на публикациите, а едновременно с това и за непрекъснатото издигане на международния авторитет на на българската медицинска наука в името на най-висшето благо – здравето на човека. Стремежът на МУ-Варна е чрез високо качество, актуалност и приложимост в практиката на научните разработки, изданията пряко да съдействат за достигане целите на Националната стратегия за развитие на научните изследвания.

Спечелените средства по проекта по Фонд Наука са 209 850.00 лв., а МУ – Варна инвестира още толкова, за да се оборудва напълно редакционно-издателския процес на научни разработки в МУ-Варна.

 ​